Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sve novosti

Zakon o pristupačnosti

ZNAK PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Službeni glasnik BiH, broj 54 od 28..07..2017. godine

Na osnovu člana 29. stav (5) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK
O OBILJEŽAVANJU VOZILA KOJIM UPRAVLJA LICE SA INVALIDITETOM ILI KOJIM SE PREVOZI LICE SA INVALIDITETOM

Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak obilježavanja vozila kojim upravlja lice sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom, uvjeti dobijanja znaka kojim se
obilježavaju ova vozila (u daljem tekstu: znak pristupačnosti), njegov izgled, način postavljanja i korišćenja, period važenja, vođenje evidencija izdatih znakova pristupačnosti, te način obilježavanja parkirališnog mjesta za ova vozila.

Član 2.
(Znak pristupačnosti)

(1) Znak pristupačnosti se izdaje licu sa oštećenim ekstremitetima, čiji su ekstremiteti, bitni za upravljanje vozilom, oštećeni najmanje 60% (u daljem tekstu: lice sa oštećenim ekstremitetima) i licu sa stepenom invaliditeta 100%, a koje se prevozi vozilom (u daljem tekstu: lice sa invaliditetom).
(2) Pravo na znak pristupačnosti imaju i udruženja lica s invaliditetom.
(3) Znak pristupačnosti se postavlja na vidnom mjestu u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.
(4) Znak pristupačnosti se izdaje na period od 5 godina i daje pravo parkiranja vozila na mjestu označenom za parkiranje vozila sa znakom pristupačnosti.
(5) Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima ili se lice sa invaliditetom prevozi u vozilu.
(6) Pravo koje proizilazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije lice iz stava (1) ovog člana.
(7) Znak pristupačnosti, izdat licu sa oštećenim ekstremitetima, važi za više vozila, uz uvjet da su podešena da njime upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima.

Integralni tekst Uredbe, zajedno sa prilogom slikovnog prikaza znaka pristupačnosti, uslova upotrebe I obavezne prateće dokumentacije možete preuzeti klikom na donji tekst – link:  LINK

UREDBA
O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO – TEHNIČKIM USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA SPRJEČAVANJE STVARANJA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH PREPREKA ZA LICA SA UMANJENIM TJELESNIM MOGUĆNOSTIMA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se prostorni standardi, urbanističko-tehnički uslovi i normativi za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka koje mogu ometati ili sprječavati kretanje, boravak i rad (u daljnjem tekstu: pristupačnost) lica umanjenih tjelesnih mogućnosti pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.

Odredbe ove Uredbe ne mogu predstavljati ograničenje za primjenu uslova većeg stepena pristupačnosti kod planiranja i projektovanja građevina javne, poslovne, stambene i stambeno-poslovne namjene, svih drugih javnih površina kao i svih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova, te uslova i načina jednostavnog prilagođavanja pristupačnosti građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

Član 2.

Pristupačnost, unapređivanje pristupačnosti i jednostavno prilagođavanje pristupačnosti građevina iz člana 1. ove Uredbe obezbjeđuje se obaveznim projektovanjem i izvođenjem tih građevina na način da sadrže obavezne uslove te pristupačnosti i/ili da zadovoljavaju uslove upotrebe pomagala različitih kategorija lica umanjenih tjelesnih mogućnosti na način i u slučajevima propisanim ovom Uredbom.

Kada su uslovi pristupačnosti ujedno i dio puta za izlaženje u slučaju opasnosti, tada moraju ispuniti i zahtjeve po posebnom propisu

Vlasnik građevine dužan je održavati uslove pristupačnosti i ne smije smanjivati uslove upotrebe pomagala različitih kategorija lica umanjenih tjelesnih mogućnosti.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Integralni tekst Uredbe, zajedno sa prilogom slikovnog prikaza pristupačnosti, uslova upotrebe pomagala I obaveznih elemenata pristupačnosti možete preuzeti klikom na donji tekst – link:

UREDBA O PROSTORNIM STANDARDIMA, URBANISTIČKO – TEHNIČKIM USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA SPRJEČAVANJE STVARANJA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH PREPREKA ZA LICA SA UMANJENIM TJELESNIM MOGUĆNOSTIMA (PDF-format) – preuzmi

ORTOPEDSKA POMAGALA

Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/09 od 01. 04. 2009. godine) osobe s invaliditetom imaju prava i na određena ortopedska pomagala (izvod iz zakona, tačka III):

U okviru osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguranim licima pripada pravo na:

Korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke saglasno Listi ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i koja je sastavni dio ove odluke (Prilog 1).

 


OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CESTARINE
ZA OSOBE S INVALIDITETOM I NJIHOVA UDRUŽENJA/SAVEZE

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Na osnovu člana 110. stav 1. alineja 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10-isp i 66/13), federalni ministar prometa i komunikacija donijelo je Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom je regulisano da su osobe s invaliditetom težeg oblika oslobođene plaćanja cestarine (Član 7.) kao  i postupak oslobađanja od plaćanja cestarine za fizička i pravna lica (Član 8.).

U ovom Prailniku, je decidno navedeno koje osobe s invaliditetom i vozila udruženja osoba sa invaliditetom imaju pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim estama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine postupak – način i dokumentacija kako to pravo ostvariti.

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovdje – ‘klikom’ na donji tekst, naslov:

PRAVILNIK O SISTEMU NAPLATE CESTARINE NA
AUTOCESTAMA, BRZIM CESTAMA I OBJEKTIMA S
NAPLATOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

(PDF format – 169 KB)ZAKON
O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Ovim zakonom uspostavlja se okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

Ovaj zakon primjenjuje se na postupanje svih javnih tijela na nivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, općinskih institucija i tijela, te pravnih lica s javnim ovlaštenjima, kao i postupanje svih pravnih i fizičkih lica, u svim oblastima.

Centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije je Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Kompletan Katalog možete preuzeti ovdje – ‘klikom’ na donji tekst, naslov:

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE (PDF format – 112KB)


MINISTARSTVO PRAVDE BiH – “eKonsultacije”

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u prethodnim godinama je uložilo znatne napore kako bi unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je web platforma „eKonsultacije“, koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Na stranicama pred Vama, imate na raspolaganju savremene alate da na jednostavan način podijelite svoje mišljenje o prijedlozima pravnih propisa koji se donose u institucijama BiH, a koji su u domenu vaših interesa.

Prava osoba sa invaliditetom

ORTOPEDSKA POMAGALA

Na osnovu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/09 od 01. 04. 2009. godine) osobe s invaliditetom imaju prava i na određena ortopedska pomagala (izvod iz zakona, tačka III):

U okviru osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguranim licima pripada pravo na:

Korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke saglasno Listi ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i koja je sastavni dio ove odluke (Prilog 1).

Kompletan spisak ortopedskih pomagala – Prilog 1 – možete preuzeti ‘klikom’ na:

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CESTARINE
ZA OSOBE S INVALIDITETOM I NJIHOVA UDRUŽENJA/SAVEZE

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Na osnovu člana 110. stav 1. alineja 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10-isp i 66/13), federalni ministar prometa i komunikacija donijelo je Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnikom je regulisano da su osobe s invaliditetom težeg oblika oslobođene plaćanja cestarine (Član 7.) kao  i postupak oslobađanja od plaćanja cestarine za fizička i pravna lica (Član 8.).

U ovom Prailniku, je decidno navedeno koje osobe s invaliditetom i vozila udruženja osoba sa invaliditetom imaju pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine na autocestama, brzim estama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine postupak – način i dokumentacija kako to pravo ostvariti.

Kompletan Pravilnik možete preuzeti ovdje – ‘klikom’ na donji tekst, naslov:

ZAKON
O ZABRANI DISKRIMINACIJE

Ovim zakonom uspostavlja se okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

Ovaj zakon primjenjuje se na postupanje svih javnih tijela na nivou države, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, općinskih institucija i tijela, te pravnih lica s javnim ovlaštenjima, kao i postupanje svih pravnih i fizičkih lica, u svim oblastima.

Centralna institucija nadležna za zaštitu od diskriminacije je Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Kompletan Katalog možete preuzeti ovdje – ‘klikom’ na donji tekst, naslov:

MINISTARSTVO PRAVDE BiH – “eKonsultacije”

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u prethodnim godinama je uložilo znatne napore kako bi unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora je web platforma „eKonsultacije“, koja je razvijena uz ekspertnu podršku projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane Evropske Unije.

Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način biće korištene za unapređenju javnih politika koje su u nadležnosti institucija BiH.

Na stranicama pred Vama, imate na raspolaganju savremene alate da na jednostavan način podijelite svoje mišljenje o prijedlozima pravnih propisa koji se donose u institucijama BiH, a koji su u domenu vaših interesa.  LINK

Zakon o zapošljavanju

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

ZAKON
O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI,
OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA S INVALIDITETOM

Ovim zakonom se uređuje profesionalna rehabiltacija i zapošljavanje lica s invaliditetom sa smanjenom radnom sposobnošću (u daljem tekstu: lica s invaliditetom), osnivanje i djelatnost ustanova, privrednih društava i drugih pravnih lica koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem lica s invaliditetom. Osnivanje i rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i druga pitanja u vezi profes. rehabilitacije i zapošljavnja lica s invaliditetom.

Između ostalog, član 4. ovog Zakona reguliše ko su lica s invaliditetom koja se tretiraju ovim Zakonom, a član 18. decidno navodi obavezu zapošljavanja lica s invaliditetom prema broju zaposlenih – npr. do 31.12.2011. godine najmanje jedno lice s invaliditetom na svaka 24 zaposlena….
Reguliše se, pored ostalog, i način otvaranja ZAŠTITNIH RADIONICA za lica s invaliditetom kao i sva ostala pitanja iz ove oblasti….

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 9/10 od 26.02.2010. godine

Kompletan ZAKON možete preuzeti ovdje (klikni na donji tekst:):

ODLUKA
O OSNIVANJU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Parlamnet Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 57. stav2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom (Službene novine Federacije BiH, br. 9/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 28. jula 2010. godine i sjednici Doma naroda održanoj 29. jula 2010. godine, donio naprijed navedenu Odluku

Kompletnu Odluku o osnivanju fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
možete preuzeti ovdje 
(klikni na donji tekst):


KATALOG
RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U BiH

Katalog radnih mjesta kreiran je s ciljem prevazilaženja predrasuda i elimiisanja diskriminacije prilikom zapošljavanjaosoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Sadržaj ovog kataloga je isključivo preporuka poslodavcima i osobama s invaliditetom, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada srodnih organizacija i institucija iz regije u rješavanju problematike zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

U ovom katalogu možete pronaći mnogobrojne vrste djelatnosti pogodne i za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i preporuke za poslodavce.

  • Takodjer, u ovom katalogu su i:
  • I zvod iz Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom
  • Izvodi iz zakona o profesionalnoj rehabilitaciji oba bh. entiteta – Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj

.

Kompletan Katalog možete preuzeti ovdje – ‘klikom’ na donji tekst, naslov:

NAPOMENA:

Opširnije i detaljnije informacije i zakone možete pročitati i pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za zapošljavanje : http://www.fprzoi.ba/

Zakon o zdravstvu

Zakon o zdravstevoj zaštiti “OSI”

ODLUKA
O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA

Ovom Odlukom utvrđuje se minimalni obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97 i 7/02), kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), uključujući pri tome i:

posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koji se provode na teritoriji Federacije

prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federaciji

U okviru osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguranim licima pripada pravo na:

  1. zdravstvenu zaštitu,
  2. naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
  3. lijekove utvrđene Odlukom o Listi esencijalnih  lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kompletan tekst Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava možete preuzeti “klikom” na tekst: link za pdf

ZAKON
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se načela, mjere, način organizovanja i provođenja zdravstvene zaštite, nosioci društvene brige za zdravlje stanovništva, prava i obaveze lica u korištenju zdravstvene zaštite, te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene zaštite na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)…….

Kompletan tekst zakona možete preuzeti ‘klikom’ na tekst: link za pdf

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

Proglašava se Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25. maja 2010. godine
i na sjednici Doma naroda od 22. juna 2010. godine.

Član 1.

Ovim se zakonom određuju prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite, način korištenja tih prava, način zaštite i unapređenja tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.
Na prava, obaveze i odgovornosti iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Pacijentom, u smislu ovoga zakona, smatra se svako lice, bolesno ili zdravo, osigurano ili neosigurano lice, koje zatraži ili kojem se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije…..

Kompletan tekst zakona možete preuzeti ‘klikom’ na tekst: link za pdf

Zakone – materijale možete preuzeti i čitati u programu “ADOBE READER”
Ukoliko nemate instatiliran ovaj program, možete ga besplatno preuzeti (instalirati) sa:

(klikni na sliku za preuzimanje programa)