Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prijem povodom 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra, danas je u prostorijama Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sa saradnicima upriličio prijem za predstavnike reprezentativih udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom.

Ovim povodom istaknuto je kako je u proteklom periodu urađeno mnogo posla na sistemskom rješavanju položaja i prava osoba sa invaliditetom, a posebno ističući usvajanje Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata te rad na pripremi i izradi podzakonskih akata koji su predviđeni ovim propisom.

”Razlog zašto ovoliko pažnje posvećujemo baš ovom propisu je taj što dosada nije postojao zakonski osnov za veoma važno i složeno pitanje finansiranje osnovne djelatnosti reprezentativnih organizacija, dodjelu i pravdanje sredstava. Imali smo takvo stanje da je veliki broj organizacija osnovan upravo zbog ostvarivanje šanse da apliciraju na dodjelu budžetskih sredstava, a da pri tome nisu ostvarivali ni osnovnu funkciju i ulogu zbog koje je njihovo osnivanje predviđeno. Usvajanjem ovog propisa institucije će imati jasne partnere u kreiranju politika i rješenja u oblasti invaliditeta, a organizacije će imati više motivacije da se angažuju i rade na pitanjima za koja se i osnivaju.”, kazao je ministar Drljača.

Također, u odnosu na protekli period istaknuto je i usvojenje Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osobama sa invaliditetom kojim se bar donekle pokušava unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom u društvu, barem što se tiče materijalne zaštite. Ovim propisom, između ostalog, značajno je što osnovica za priznata prava neće biti fiksna kao što je to do sada bio slučaj, nego će se usklađivati sa prosjekom plate u Federaciji BiH.

Od ostalih propisa kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom, a na kojima je rađeno te su ista u primjeni ili su usvojena u nekoj od zakonom predviđenih formi istaknut je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, koji je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio u formi nacrta, i koji je prošao javnu raspravu, a u čijoj je radnoj verziji učestvovala zainteresovana populacija, te Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima postupka medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja kojim se otklonila diskriminacija po pitanju nastanka invaliditeta, jer se napokon invaliditet za sve osobe sa invaliditetom cijeni prema konačnom stanju a ne po uzroku i načinu nastanka, kao što je to bila dugogodišnja praksa, a što je sukladno Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom.

”Što se tiče ostalih aktivnosti, spomenuo bih da je u protekloj godini, u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini fokus bio na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Što se tiče zapošljavanja, aktivnostima u okviru nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, te projektima koji su pokrenule i podržale domaće i inostrane nevladine organizacije, kao i vrijednim radom i trudom samih učesnika u ovom procesu, možemo reći da je i u našoj državi učinjen možda mali, ali značajan korak kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihov izlazak na otvoreno tržište rada, ili pokretanje sopstvenog biznisa. Svjesni smo da je ovo složen i dugotrajan proces, koji uključuje mnogo resora, truda i zalaganja svih nivoa vlasti, ali u konačnici, obaveza svih nas je omogućiti dostojanstven život osobama sa invaliditetom, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu, te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama.”, rekao je Drljača.

Na kraju sastanka predstavnici udruženja iskoristili su priliku da se zahvale ministru Drljači i njegovim saradnicima na dugogodišnjoj saradnji u cilju poboljšanja položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine uručivši im prigodnu zahvalnicu.