Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: studio387

STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016.godine, donijela je
Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 20121.).

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine. Sugeriše se kantonalnim vladama i nevladinom sektoru da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove Strategije. (Član 2).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, posebnim rješenjem, a na prijedlog nadležnih institucija iu tačke 2. ove odluke, imenovati interresorno i intersektorsko Korodinaciono tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti zaduženo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti planiranih ovom Strategijom. (Član 3.)

Pročitajte:

Prijem povodom 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra, danas je u prostorijama Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sa saradnicima upriličio prijem za predstavnike reprezentativih udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom.

Ovim povodom istaknuto je kako je u proteklom periodu urađeno mnogo posla na sistemskom rješavanju položaja i prava osoba sa invaliditetom, a posebno ističući usvajanje Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata te rad na pripremi i izradi podzakonskih akata koji su predviđeni ovim propisom.

”Razlog zašto ovoliko pažnje posvećujemo baš ovom propisu je taj što dosada nije postojao zakonski osnov za veoma važno i složeno pitanje finansiranje osnovne djelatnosti reprezentativnih organizacija, dodjelu i pravdanje sredstava. Imali smo takvo stanje da je veliki broj organizacija osnovan upravo zbog ostvarivanje šanse da apliciraju na dodjelu budžetskih sredstava, a da pri tome nisu ostvarivali ni osnovnu funkciju i ulogu zbog koje je njihovo osnivanje predviđeno. Usvajanjem ovog propisa institucije će imati jasne partnere u kreiranju politika i rješenja u oblasti invaliditeta, a organizacije će imati više motivacije da se angažuju i rade na pitanjima za koja se i osnivaju.”, kazao je ministar Drljača.

Također, u odnosu na protekli period istaknuto je i usvojenje Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osobama sa invaliditetom kojim se bar donekle pokušava unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom u društvu, barem što se tiče materijalne zaštite. Ovim propisom, između ostalog, značajno je što osnovica za priznata prava neće biti fiksna kao što je to do sada bio slučaj, nego će se usklađivati sa prosjekom plate u Federaciji BiH.

Od ostalih propisa kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom, a na kojima je rađeno te su ista u primjeni ili su usvojena u nekoj od zakonom predviđenih formi istaknut je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, koji je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio u formi nacrta, i koji je prošao javnu raspravu, a u čijoj je radnoj verziji učestvovala zainteresovana populacija, te Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima postupka medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja kojim se otklonila diskriminacija po pitanju nastanka invaliditeta, jer se napokon invaliditet za sve osobe sa invaliditetom cijeni prema konačnom stanju a ne po uzroku i načinu nastanka, kao što je to bila dugogodišnja praksa, a što je sukladno Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom.

”Što se tiče ostalih aktivnosti, spomenuo bih da je u protekloj godini, u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini fokus bio na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Što se tiče zapošljavanja, aktivnostima u okviru nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, te projektima koji su pokrenule i podržale domaće i inostrane nevladine organizacije, kao i vrijednim radom i trudom samih učesnika u ovom procesu, možemo reći da je i u našoj državi učinjen možda mali, ali značajan korak kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihov izlazak na otvoreno tržište rada, ili pokretanje sopstvenog biznisa. Svjesni smo da je ovo složen i dugotrajan proces, koji uključuje mnogo resora, truda i zalaganja svih nivoa vlasti, ali u konačnici, obaveza svih nas je omogućiti dostojanstven život osobama sa invaliditetom, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu, te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama.”, rekao je Drljača.

Na kraju sastanka predstavnici udruženja iskoristili su priliku da se zahvale ministru Drljači i njegovim saradnicima na dugogodišnjoj saradnji u cilju poboljšanja položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine uručivši im prigodnu zahvalnicu.

Održana izborna skupština unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH

U Međugorju, 28. i 29. 11. 2022. godine u hotelu Fo'Rest, održana je izborna i redovna sjednica Skupštine Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, te redovna sjednica Upravnog odbora Unije.

Nakon smrti rahm. Elvire Bešlija koja je bila predsjednica Unije, za novog predsjednika izabran je gospodin Branko Suzić, za predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Suvad Zahirović.

Ispred Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine u novi saziv Skupštine Unije osoba s invaliditetom Bosne i hercegovine imenovani su Harun Aliefendić i Albert Dodik.

Na ovoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu Unije za 2020. i 2021. godinu, te Program rada i Finansijski plan za 2022. i 2023. godinu.

Smještaj kao i edukativno druženje omogućio je ”Caritas BiH”.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH

U prostorijama Saveza u Sarajevu, u okviru planiranih redovnih aktivnosti, održana je VII sjednica Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH na kojoj su prisustvovali predsjednik UO prof. dr.sc. Mirsad Muftić i članovi Harun Aliefendić, Bešir Bečić, Mensud Imamović i Zahid Garaplija.

Sjednici je prisustvovao i Albert Dodik, v.d. rukovodilac Saveza.

Na sjednici je urađena analiza proteklih aktivnosti Saveza, pregled zagovaračkih inicijativa u koje je uključen Savez kroz različita tijela na nivou FBiH te su isplanirane aktivnosti do kraja godine.

Utvrđen nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru.

Ovim zakonom utvrđuju se definicije osoba sa invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, okvir i jedinstven pristup materijalne podrške lica sa invaliditetom. Također, utvrđuju se osnovna prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju, osnovica za ta prava, te finansiranje, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, postupak za ostvarivanje osnovnih prava, nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje osnovnih prava osoba sa invaliditetom na području FBiH.

Osoba sa invaliditetom, u smislu ovog zakona, jeste ono kod kojeg postoje trajne promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano bolešću (urođenom ili stečenom) ili povredom i koje se ne može otkloniti liječenjem ili mjerama medicinske zaštite, a koje je zbog takvog stanja u interakciji s različitim barijerama onemogućeno, pod jednakim uslovima ravnopravno sa ostalim članovima društva, sudjelovati u svim segmentima života. To su djeca i odrasli koji su slijepi i slabovidi, gluhi i nagluhi, s poremećajima u govoru i glasu, s tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju, zatim sa smetnjama u psihičkom razvoju (lakog, umjerenog, težeg i teškog stepena), te lica s kombinovanim smetnjama (višestruko ometena u razvoju).

Invaliditet može biti mentalni (mentalna oboljenja), intelektualni (smetnje u intelektualnom razvoju i funkcionisanju), fizički (tjelesna oštećenja) i senzorni (čulna oštećenja).

Pored prava utvrđenih ovim zakonom, organi i institucije u čijoj je nadležnosti zaštita i ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, mogu u svojim posebnim zakonima ugraditi jedinstvena načela iz ovog zakona, te utvrditi i druga prava koja će biti u funkciji unapređenja položaja lica sa invaliditetom u društvu.

Ocjenu o procentu invaliditeta donosi Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Osobe sa invaliditetom imaju prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ortopedski dodatak, pomoć u troškovima liječenja i nabavci ortopedskih pomagala, osposobljavanje za rad, prioritetno zapošljavanje pod jednakim uslovima, novčanu i drugu materijalnu pomoć, smještaj u drugu porodicu i u ustanovu socijalne zaštite, te na usluge socijalnog i drugog stručnog rada, kao i na kućnu njegu i pomoć u kući.

Radi ostvarivanja osnovnih prava utvrđenih ovim zakonom, osobe sa invaliditetom se razvrstavaju prema utvrđenom procentu oštećenja organizma u dvije grupe: u prvoj su osobe sa invaliditetom sa 100 posto, a u drugoj sa 90 posto oštećenja organizma.

Osobe sa invaliditetom kod kojih je utvrđen stepen oštećenja organizma u visini od 60, 70 i 80 posto mogu ostvarivati prava iz ovog zakona, koja su regulisana propisima iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, zapošljavanja te kantonalnim propisima u pogledu visine novčanih iznosa, uslova njihovog ostvarivanja i postupka za njihovim ostvarivanjem.

Osobna invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu, srazmjerno stepenu oštećenja organizma prema nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta.

Mjesečni iznosi lične invalidnine određuju se u procentu od osnovice definisane u članu 18. ovog zakona i to za prvu gupu 40 posto, a za drugu 30 posto. Mjesečni iznos naknade za njegu i pomoć od drugog lica određuje se u procentu od osnovice i to za prvu grupu 100 posto, a za drugu 50 posto od osnovice.

Osnovica za obračun visine mjesečnih novčanih naknada po ovom zakonu iznosi 80 posto najniže plaće u FBiH, a njenu visinu utvrđuje svojim aktima Vlada FBiH u skladu sa Zakonom o radu. Osnovica se usklađuje sa izmjenama visine najniže plaće. Ukoliko se zbog usklađivanja mijenjaju visine novčanih naknada za priznata prava, korisnicima se neće izdavati nova rješenja, ali će im biti isplaćene naknade u skladu sa izmijenjenim iznosima.

Novčana sredstva za isplatu priznatih prava osoba sa invaliditetom se u cjelosti osiguravaju u federalnom budžetu.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, provođenje ovog zakona zahtijevat će dodatna finansijska izdvajanja iz federalnog budžeta. Uzimajući u obzir broj korisnika, izmijenjenu osnovicu, zadržane procente od osnovice, za provođenje ovog zakona je potrebno osigurati oko 260.000.000 KM, odnosno na godišnjem nivou dodatnih 118.000.000 KM u federalnom budžetu pored onih koji se redovno osiguravaju za isplatu tih naknada, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Međunarodno otvoreno prvenstvo – 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize “Zenica 2022”

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine održano je, od 8. do 10. septembra 2022. godine, Međunarodno otvoreno prvenstvo i 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a tehnički organizator i domaćin Igara bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica – član Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj Igara bilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta daju bh.entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Legitimitet ovoj međunarodnoj manifestaciji daje Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Igre se održavaju u skladu sa normama međunarodnog sporta za osobe s invaliditetom, i paraolimpijskim pravilima.

Na 18. sportskim igrama je nastupilo 120 učesnika paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, takmičari sa pratiocima. Takmičara je bilo 80 koji su se takmičili u osam disciplina. Tehnički organizator igara bilo je Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, a takmičenje se održalo na Atletskom stadionu SC „Kamberovića Polje“ i hotelu Zenica u kojem su svi učesnici bili smješteni. Svečano otvorenje Međunarodnog otvorenog prvenstva i 18. sportskih igara sa intoniranjem himne i podizanjem zastave, te defileom učesnika sa zastavama zemalja učesnica na čijem čelu je bio proslavljeni bh. paraolimpijac, učesnik 3 Paraolimpijade, bacač kugle Dževad Pandžić iz Sarajeva.

Na ceremoniji otvaranja Igara prisutnima su se obratili Albert Dodik, rukovodilac Saveza, Marinko Tokić, pomoćnik ministra za sport Zeničko-dobojskog kantona Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku FBiH koji je i zvanično otvorio Igre.
Takmičenje su pratili i navijali za sportiste učenici nekoliko zeničkih osnovnih škola koji su bili poseban dio ambijenta svečanog otvorenja.

Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletici i šahu. Takmičenje u atletici održano je u disciplinama: trke u mehaničkim kolicima na 100, 200 i 400 m, te ‘štafeti’ 4×100 m, kao i u bacačkim disciplinama: kugla, disk, koplje i čunj.
Šahovski turnir, takmičenje po Bergerovom sistemu, održan je u hotelu ”Zenica” u Zenici.

Albert Dodik, rukovodilac Saveza

Prilikom svog obraćanja Albert Dodik, rukovodilac Saveza, je istakao: „Zahvaljujući podršci brojnih partnera i sponzora: BH Telecoma, kompanije Otto Bock Adria Sarajevo i IDS, Općine Stari Grad Sarajevo, IT kompanije ”Mistral” Sarajevo, Aerodroma Sarajevo, Federalnog ministarstva kulture i sporta, dopremijera Federacije BiH, prijatelja Igara i medijskih pokrovitelja: Televizije Federacije – FTV, ”RSG Media” – medijska grupacija za produkciju, promociju, prodaju i emitovanje radijskih programa Sarajevo, dnevnih novina ‘Oslobođenje’ Sarajevo i Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, dokazuje da sport nije privilegija samo za ljude bez invaliditeta, nego je specifično područje ljudskog djelovanja koje osnažuje samopouzdanje i ima ogroman značaj u održavanju stabilne psiho-fizičke kondicije i socijalizacije što je od posebnog značaja za osobe sa invaliditetom“.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize je osnovan 1978. godine. Danas Savez djeluje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i okuplja 15 udruženja – članica Saveza: Cazin, Doboj-Jug, Goražde, Jajce, Livno, Lukavac, Mostar, Sanski Most, Sarajevo, Travnik i Novi Travnik, Tuzla, Velika Kladuša, Zavidovići, Zenica sa ukupno 1200 članova osoba s invaliditetom.

Rezultati:
U ekipnoj muškoj konkurenciji u atletici ostvaren je plasman:
1. Zeničko-dobojski kanton
2. Unsko-sanski kanton
3. Srednjobosanski kanton

U ekipnoj ženskoj konkurenciji u atletici ostvaren je plasman:
1. Unsko-sanski kanton
2. Zeničko-dobojski kanton
3. Bosansko-podrinjski kanton

Šah – plasman, ekipno:
1. Zeničko-dobojski kanton
2. Selekcija bh. entiteta Republika Srpska
3. Srednjobosanski kanton

Ukupno najuspješnije ekipe Igara :
1. Zeničko-dobojski kanton
2. Unsko-sanskog kanton
3. Srednjobosanski kanton

Najuspješnija takmičarka igara : Ljilja Slišković iz Zeničko -dobojskog kantona.

Najuspješniji takmičar igara: Mustafa Beganović iz Srednjobosanskog kantona.

Završna svečanost Međunarodnog otvorenog prvenstva i 18. sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize održana je u Hotelu Zenica svečanom večerom i dodjelom medalja, pehara i diploma.

Paraplegija i mi

Poštovani čitaoci, pred vama je 25. broja našeg i vašeg časopisa „Paraplegija i Mi‟, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. S obzirom na to da se radi o časopisu koji je informativno-edukativnog karaktera, do sada smo prvenstveno objavljivali vijesti i informacije o događanjima u udruženjima – članicama našeg Saveza, a koje smo dobivali direktno iz udruženja. Otkako je časopis počeo izlaziti, u informativnom dijelu smo vas upoznavali s mnogim zakonskim aktima, pravilnicima, događajima, o osobama sa stanjem paraplegije i dječije paralize kod nas i u svijetu, kako s medicinskog tako i sa statusnog (najčešće diskriminirajućeg) aspekta osoba s invaliditetom. Redovno smo objavljivali sve sportske vijesti o takmičenjima naših udruženja koja su predstavljala Savez u BiH i inostranstvu.
U edukativnom dijelu smo vas redovno obavještavali o medicinskim dostignućima, metodama liječenja i rehabilitacije, medicinskim savjetima, arhitektonskim i saobraćajnim barijerama te problemima i mogućnostima rješenja istih, kao i o zapošljavanju osoba s invaliditetom, a sve to putem redovne kolumne prof. dr. sc. Mirsada Muftića, specijaliste fizijatrije i reumatologije i predsjednika našeg Saveza, te putem kvalitetnih stručnih tekstova koje je pisalo više od 40 stručnih saradnika medicinske, saobraćajne i arhitektonske struke, putem saopćenja Zavoda za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom FBiH.

Nastavljamo našu uređivačku politiku, da kontinuirano prezentujemo vijesti i aktuelnosti iz Saveza i njegovih članica – udruženja, a u 25. broju vam donosimo vijesti o aktivnostima Saveza te aktuelnostima iz udruženja Zenice, Lukavaca, Sanskog Mosta, Velike Kladuše i Saveza Unsko-sanskog kantona.

Kolumna prof. dr. sc. Mirsada Muftića obrađuje temu ‘pedobarografija’, problem tzv. spuštenog stopala i značaja ortopedskih uložaka za stopala. Stručni saradnici su prof. dr. med. sc. Fuad Džanković i Soraja Kučlar–Muftić, dr. vet. med. sa svojim edukativnim tekstovima.

U stalnoj rubrici ‘Intervju’ sagovornik nam je Refik Ibragić, predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Sanski Most. Refik je vrlo zanimljiv sagovornik, u što se možete i sami uvjeriti čitajući intervju s njim.

Također, možete pročitati vrlo zanimljiv tekst o Patricku Patu Rummerfieldu (SAD), kojeg svi zovu „Hodajuće čudo“, a koji je od kvadriplegije došao do pobjednika u američkom popularnom takmičenju, za sve građane koji žele učestvovati, triatlonu (plivanje, trčanje, vožnja bicikla) i dobio titulu ‘Ironman/Čelični čovjek’! Također, možete pročitati i tri priče o novitetima i uspjesima u liječenju kičmene moždine – paraplegičara, triplegičara i kvadriplegičara.

U rubrici ‘Sport’ najavljujemo Međunarodno otvoreno prvenstvo – 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koje tradicionalno organizuje naš Savez, a domaćin i tehnički organizator će biti Udruženje Zenica.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni i 25. brojem časopisa „PARAPLEGIJA i MI‟, a redakcija će se, kao i do sada, truditi da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno i estetsko-tehnički kvalitetni, na obostrano zadovoljstvo.

Glavni i odgovorni urednik
Mirsad Imamović
Sarajevo, august 2022. godine

preuzmite elektronsko izdanje časopisa u PDF – OVDJE