Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Promocija univerzitetskog udžbenika “Reumatologija”, profesora dr.med.sc.Mirsada Muftića, predsjednika upravnog odbora našeg saveza

„Ovaj udžbenik posvećujem svojoj majci Fikreti, što me nauči prva slova, i svojoj djeci, Farah i Benjaminu, što ih ja naučih prva slova“.

Dana 15.12.2021. godine u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu održana je promocija Univerzitetskog udžbenika „Reumatologija“ fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji autora prof. dr. med. sci. Mirsada Muftića, predsjednika Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, sa početkom u 19:00 sati.
Promociji su prisustvovali mnogobrojne zvanice iz oblasti medicine, kulture i ostalih sfera našeg društva. Promocija je počela citatima, stihovima i prozom u izvedbi poznate pozorišne i filmske glumice Emine-Minke Muftić uz klavirsku pratnju Vlade Podanya.

Na početku je uslijedio kratki historijat UNSA – Univerziteta u Sarajevu i istaknuto je da knjiga „Reumatologija“ još jedan vrijedan i značajan univerzitetski udžbenik koji će biti na raspolaganju studentima i kolegama doktorima.
Skupu se obratio autor prof. dr. sci. Mirsad Muftić koji se zahvalio svim prisutnim i prošao ukratko kroz devet poglavlja koliko ima i sama knjiga.

Autor se zahvalio i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da ovaj izuzetni univerzitetski udžbenik ugleda svjetlo dana i bude dostupan svima. Potom je ukratko upoznao sve prisutne o temi koja je obrađena u knjizi navodeći da je reumatologija klinička grana koja se bavi svim aspektima reumatizma–etilogijom, kliničkom slikom, dijagnostičkim metodama, imunološkim testovima, medikamentoznom terapijom te programima rehabilitacije. Hronicitet i teška klinička slika velikog broja reumatskih oboljenja dovode do izraženog apsentizma i velikog broja izgubljenih radnih dana radno aktivnih reumatskih pacijenata. Teške posljedice reumatskih oboljenja dovode kod znatnog broja pacijenata do visokog stepena onesposobljenja i invalidnosti.
Razvoj medicinske misli, bolja dijagnostika i bolji pristup medikamentnoj, fizikalnoj terapiji stavljaju u obavezu formiranje i kvalitetno funkcioniranje rehabilitacinog tima reumatskih pacijenata. Najvažniji član rehabilitacionog tima je pacijent, a potom i zdravstveni profesionalci (reumatolozi, ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti, ortopedi, neurolozi, radiolozi, imunolozi, psiholozi, socijalni radnici, nutricionisti i medicinske sestre).
U okviru ovog udžbenika obrađeni su svi najvažniji klinički entiteti te su dati programi rehabilitacije i fizioterapije, kao i testovi za procjenu aktivnosti svakodnevnog života. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima Fakulteta zdravstvenih studija — smjer fizioterapija, ali i svim članovima rehabilitacionog tima reumatskih pacijenata. Osim navedenih profila, udžbenik je dobra literatura za studente Medicinskog fakulteta te za sve zdravstvene profesionalce koji se bave reumatizmom.

Citirao je čuvenog francuskog pisca Onore de Balzaka (Honore de Balzac):
‘U nauci najvažniji je znak pitanja” i ”Dobra knjiga je događaj u mom životu….”

Autor se zahvalio recenzentima: prof. dr.med.sc. Dijani Avdić, prof. dr. med. sc. Šefiku Sokoloviću i prof. dr. med. sc. Milici Lazović.

Istakao je i sve koautore knjige: prof. dr. Bakira Katanu, doc. dr. Murisa Pecara, prof. dr. Emiru Švraka, prof. dr. med.s c. Osmana Sinanovića, doc. dr. sc. Slavicu Janković, prof. dr. med. sc. Suadu Mulić-Bačić. mr. dr. med. sc. Eminu Mulić Hadžiavdić, prim. dr. Hariza Zubčevića, prof. dr. med. sc. Branku Marković i prof. dr. sci. med. Reufa Karabega.

Poslije završne riječi autor je pozvao sve zvanice na zajednički obilazak Gradske vijećnice i na svečani koktel.


Podaci o knjizi – udžbeniku ”REUMATOLOGIJA”:
Izdavač: Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu
Glavni urednik: prof. dr. Arzija Pašalić
Recenzenti: prof. dr. med. se. Dijana Avdić, prof. dr. med. sc. Šekib Sokolović i prof. dr. med. sc. Milica Lazović.
Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-21-245/20 od 30. septembra 2020. godine ova publikacija dobila je univerzitetsku saglasnost.
Univerzitetsko izdanje –Sarajevo, 2020. godine.