Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zakon o zdravstvu

Zakon o zdravstevoj zaštiti “OSI”

ODLUKA
O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG PAKETA ZDRAVSTVENIH PRAVA

Ovom Odlukom utvrđuje se minimalni obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97 i 7/02), kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), uključujući pri tome i:

posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koji se provode na teritoriji Federacije

prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federaciji

U okviru osnovnog paketa zdravstvenih prava osiguranim licima pripada pravo na:

  1. zdravstvenu zaštitu,
  2. naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad,
  3. lijekove utvrđene Odlukom o Listi esencijalnih  lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kompletan tekst Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava možete preuzeti “klikom” na tekst: link za pdf

ZAKON
O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se načela, mjere, način organizovanja i provođenja zdravstvene zaštite, nosioci društvene brige za zdravlje stanovništva, prava i obaveze lica u korištenju zdravstvene zaštite, te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene zaštite na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)…….

Kompletan tekst zakona možete preuzeti ‘klikom’ na tekst: link za pdf

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

Proglašava se Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 25. maja 2010. godine
i na sjednici Doma naroda od 22. juna 2010. godine.

Član 1.

Ovim se zakonom određuju prava, obaveze i odgovornosti pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite, način korištenja tih prava, način zaštite i unapređenja tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.
Na prava, obaveze i odgovornosti iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Pacijentom, u smislu ovoga zakona, smatra se svako lice, bolesno ili zdravo, osigurano ili neosigurano lice, koje zatraži ili kojem se pruža određena mjera ili usluga u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege i rehabilitacije…..

Kompletan tekst zakona možete preuzeti ‘klikom’ na tekst: link za pdf

Zakone – materijale možete preuzeti i čitati u programu “ADOBE READER”
Ukoliko nemate instatiliran ovaj program, možete ga besplatno preuzeti (instalirati) sa:

(klikni na sliku za preuzimanje programa)