Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Novosti

In memoriam Elvira Bešlija

Navršava se godina dana otkako nas je nenadano, 4. juna 2021. godine, napustila Elvira Bešlija, naša prijateljica, kolegica i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.
Rođena u Sarajevu 6. jula 1953. godine a od svoje 14. godine je u stanju paraplegije. I pored toga, i svih prepreka koje prate stanje paraplegije, uspjela se ostvariti kao supruga, majka i nana, te završiti svoje školovanje i steći zvanje pravnika.

Savez je danas, 25. maja 2022. godine, tim povodom organizovao komemoraciju Elveri Bešliji, u konferencijskoj sali hotela „Hollywood“, i tom prilikom smo se prisjetili njenog života i rada, te bogatog naslijeđa koje je ostavila iza sebe. Komemoraciji su prisustvovali mnogi članovi udruženja – članica Saveza kao i drugi gosti koji su poznavali i sarađivali sa našom rahmetli Elvirom.

Prof. dr. sc. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, je, uz prigodnu video prezentaciju, podsjetio na samo manji dio rada i aktivnosti koje je ostvarila Elvira u 43 godine svog angažmana u pokretu i borbi za prava osoba s invaliditetom i ostavila dubok i neizbrisiv trag u radu Saveza i pokretu osoba s invaliditetom iza sebe.

Prof.dr.sc. Mirsad Muftić - video prezentacija
Prof.dr.sc. Mirsad Muftić – video prezentacija

Savez, kao organizator komemoracije, se zahvaljuje svima koji su danas prisustvovali sjećanju na našu Elviru. Posebnu zahvalnost i saosjećanje izražavamo Elvirinom sinu Harisu, unuku Ervinu i suprugu Emiru, koje je njena smrt najviše rastužila i kojima najviše i nedostaje.U znak sjećanja na njihovu i našu Elviru Bešliju, ispred Saveza, je uručena Zlatna plaketa koju je primio njen sin Haris i prigodano umjetničko djelo njenom unuku Ervinu.

Uručivanje Zlatne pplakete sinu Harisu
Uručivanje umjetničke skulptur unuku Ervinu

 

 

 

 

 

 

 

Komemoracija je završena riječima sjećanja nekolicine njenih bliskih saradnika i prijatelja prof. dr. sc. Mirsada Muftića, Zorana Dobraša, Almira Šahmanije, Milene Obradović, Mirsada Đulbića, Alage Hozanovića, Elvisa Hodžića, Mirsada Imamovića, pomoćnika Federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrice Jonjića i Salihe Đuderije, Tijane Borovčanin i Almina Jerkovića iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstva dijela prihoda ostvarenih u budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za 2022 godinu

Iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa.

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koje se uplaćuju sukladno Zakonu o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/15 i 60/15).

Namjena i financiranje projekata ili programa

Sukladno tačci. 3), 5) i 9) stav 2. člana 7. Zakona o igrama na sreću i tačci 3), 5) i 9) člana 2. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, br. 89/15 i 11/17), sredstava iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijelit će se za financiranje programa i projekata koji se odnose na:

Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija

Projekti ili programi koji budu predloženi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podržat će u sljedećim maksimalnim iznosima do 30.000,00 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija i smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa).

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama (u daljnjem tekstu: podnositelji prijava) a koje ispunjavaju opće i posebne uslove utvrđene ovim Javnim pozivom.

Jedan podnositelj prijave može predložiti samo jedan projekt ili program iz oblasti utvrđenih ovim Javnim pozivom, čije se finansiranje/sufinansiranje predlaže.

Podnositelji prijava koji za dodijeljena sredstva po ovom osnovu ovom Ministarstvu nisu dostavili finansijski izvjštaj o namjenskom utrošku sredstava, ili u dostavljenom finansijskom izvještaju nisu opravdali dobivena sredstva u poslijednje 3 godine, u skladu sa Uredbom o kriterijima, nemaju pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava po ovom Javnom pozivu, te njihova prijava na ovaj Javni poziv neće biti razmatrana.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 7. 4. 2022. godine.

Promocija univerzitetskog udžbenika “Reumatologija”, profesora dr.med.sc.Mirsada Muftića, predsjednika upravnog odbora našeg saveza

„Ovaj udžbenik posvećujem svojoj majci Fikreti, što me nauči prva slova, i svojoj djeci, Farah i Benjaminu, što ih ja naučih prva slova“.

Dana 15.12.2021. godine u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu održana je promocija Univerzitetskog udžbenika „Reumatologija“ fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji autora prof. dr. med. sci. Mirsada Muftića, predsjednika Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, sa početkom u 19:00 sati.
Promociji su prisustvovali mnogobrojne zvanice iz oblasti medicine, kulture i ostalih sfera našeg društva. Promocija je počela citatima, stihovima i prozom u izvedbi poznate pozorišne i filmske glumice Emine-Minke Muftić uz klavirsku pratnju Vlade Podanya.

Na početku je uslijedio kratki historijat UNSA – Univerziteta u Sarajevu i istaknuto je da knjiga „Reumatologija“ još jedan vrijedan i značajan univerzitetski udžbenik koji će biti na raspolaganju studentima i kolegama doktorima.
Skupu se obratio autor prof. dr. sci. Mirsad Muftić koji se zahvalio svim prisutnim i prošao ukratko kroz devet poglavlja koliko ima i sama knjiga.

Autor se zahvalio i svima koji su na bilo koji način doprinijeli da ovaj izuzetni univerzitetski udžbenik ugleda svjetlo dana i bude dostupan svima. Potom je ukratko upoznao sve prisutne o temi koja je obrađena u knjizi navodeći da je reumatologija klinička grana koja se bavi svim aspektima reumatizma–etilogijom, kliničkom slikom, dijagnostičkim metodama, imunološkim testovima, medikamentoznom terapijom te programima rehabilitacije. Hronicitet i teška klinička slika velikog broja reumatskih oboljenja dovode do izraženog apsentizma i velikog broja izgubljenih radnih dana radno aktivnih reumatskih pacijenata. Teške posljedice reumatskih oboljenja dovode kod znatnog broja pacijenata do visokog stepena onesposobljenja i invalidnosti.
Razvoj medicinske misli, bolja dijagnostika i bolji pristup medikamentnoj, fizikalnoj terapiji stavljaju u obavezu formiranje i kvalitetno funkcioniranje rehabilitacinog tima reumatskih pacijenata. Najvažniji član rehabilitacionog tima je pacijent, a potom i zdravstveni profesionalci (reumatolozi, ljekari specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti, ortopedi, neurolozi, radiolozi, imunolozi, psiholozi, socijalni radnici, nutricionisti i medicinske sestre).
U okviru ovog udžbenika obrađeni su svi najvažniji klinički entiteti te su dati programi rehabilitacije i fizioterapije, kao i testovi za procjenu aktivnosti svakodnevnog života. Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima Fakulteta zdravstvenih studija — smjer fizioterapija, ali i svim članovima rehabilitacionog tima reumatskih pacijenata. Osim navedenih profila, udžbenik je dobra literatura za studente Medicinskog fakulteta te za sve zdravstvene profesionalce koji se bave reumatizmom.

Citirao je čuvenog francuskog pisca Onore de Balzaka (Honore de Balzac):
‘U nauci najvažniji je znak pitanja” i ”Dobra knjiga je događaj u mom životu….”

Autor se zahvalio recenzentima: prof. dr.med.sc. Dijani Avdić, prof. dr. med. sc. Šefiku Sokoloviću i prof. dr. med. sc. Milici Lazović.

Istakao je i sve koautore knjige: prof. dr. Bakira Katanu, doc. dr. Murisa Pecara, prof. dr. Emiru Švraka, prof. dr. med.s c. Osmana Sinanovića, doc. dr. sc. Slavicu Janković, prof. dr. med. sc. Suadu Mulić-Bačić. mr. dr. med. sc. Eminu Mulić Hadžiavdić, prim. dr. Hariza Zubčevića, prof. dr. med. sc. Branku Marković i prof. dr. sci. med. Reufa Karabega.

Poslije završne riječi autor je pozvao sve zvanice na zajednički obilazak Gradske vijećnice i na svečani koktel.


Podaci o knjizi – udžbeniku ”REUMATOLOGIJA”:
Izdavač: Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu
Glavni urednik: prof. dr. Arzija Pašalić
Recenzenti: prof. dr. med. se. Dijana Avdić, prof. dr. med. sc. Šekib Sokolović i prof. dr. med. sc. Milica Lazović.
Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-21-245/20 od 30. septembra 2020. godine ova publikacija dobila je univerzitetsku saglasnost.
Univerzitetsko izdanje –Sarajevo, 2020. godine.

Preminula Elvira Bešlija

Jučer nas je napustila naša Elvira Bešlija. Nakon kraće, teške, bolesti Elvira je ‘otišla u bolji Svijet’ i našla svoj konačni smiraj.
Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i sva udruženja – članice Saveza, kao i cjelokupan pokret za prava osoba s invaliditetom izgubio je teško nadoknadivu aktivisticu i osobu koja se 54 godine borila sa svojim stanjem paraplegije i ‘pratećim’ zdravstvenim i drugim problemima – od svoje 14. godine kada je ostala u stanju paraplegije, a 43 godine svog življenja je aktivna u radu i borbi za prava osoba s invaliditetom, na sve dostupne načine.

Elvira Bešlija rodila se u Sarajevu. Po zanimanju je bila pravnik i zadnjih decenija zaposlena u Savezu kao generalni sekretar. Od svoje 14. godine u stanju je paraplegije. Bila je članica, sa značajnom ulogom, svih relevantnijih i reprezentativnijih asocijacija, koalicija i koordinacija osoba s invaliditetom na nivou Bosne i Hercegovine kao što su: VOI BiH formirano od strane Vijeća Ministara BiH, VOOSI FBiH, bila je član Savjetodavnog odbora FBiH u okviru Projekta “Podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH” (POI), učesnica s punom participacijom u radu raznih skupova svih nivoa (seminara, konferencija, okruglih stolova i sl). Također, autor je brošure “Specifične vještine za samostalan život osoba s fizičkim invaliditetom”, autor  „Analize sistemske diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invalidnosti između ratnih i neratnih OSI“ koju je objavila FSU u BiH, koautorica knjige “MI SMO TU–Analiza trenutnog stanja svih osoba sa invaliditetom i mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja u BiH”, te autor i koautor mnogih analiza i preporuka koje tretiraju prava i položaj OSI. Bila je članica bh. delegacije za prezentaciju „Izvještaja o provođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ (Ženeva, mart 2017).

Elvira je, slobodno se može reći bez imalo pretjerivanja, bila glavni reprezentant osoba s invaliditetom sa stanjem paraplegije i oboljelih od dječje paralize u svim asocijacija, koalicijama, delegacija i tijelima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Elvira je bila jedan od osnivača prvog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u BiH, koje je vrlo brzo registrovano kao Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Bosne i Hercegovine kada je formirano 7 udruženja koja su pokrivala tada svih 109 općina u Bosni Hercegovini. I ta udruženja i imala ‘nazive’ po gradovima. To su bila udruženja Banja Luka (24 opštine), Tuzla (21 opštinu), Sarajevo (20 opština), Mostar (19 opština), Zenica (12 opština), Doboj (8 opština), Goražde (5 opština).          

Uspjela je, zajedno sa svojim saradnicima, da i u toku rata 1992-1995. u Sarajevu, koje je bilo pod ratnom opsadom, sačuva rad Saveza i radila sve što se moglo raditi u tim teškim ratnim okolnostima u svrhu pomoći osobama s invaliditetom. Potom je, sa svojim saradnicima i dobrim ljudima, 1998. godine uspjela pokrenuti aktiviranje rada Saveza u punom kapacitetu, ali u ‘sklopu novih političkih odnosa’ u Bosni i Hercegovini, tako da je Savez registrovan za područje bh.entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i dajući ogroman doprinos razvoju Saveza uspjela da danas Savez ima 16 članica–udruženja (+2 podružnice)  na teritorije cijele FBiH.

Pokretač je, i bila glavni urednik,i časopisa ”Paraplegija i Mi” čiji je izdavač Savez i koji izlazi već 8 godina i željela je, i radila, i na slijedećem 22. broju (za mjesec august) pa čak i kada je bila u bolnici, u teškom zdravstvenom stanju.

Nikada nije odustajala od rada u korist osoba s invaliditetom, pogotovo našeg Saveza, kao i borbe za prava svih osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Izražavamo duboko saučešće suprugu Emiru, sinu Harisu, unuku Ervinu i ostaloj porodici, kao i svim ožalošćenima.

Elvira će ostati upamćena kao izuzetno uspješna osoba, u svakom pogledu, zahvaljujući  svojoj upornosti i vrijednom, svakodnevnom radu i pozitivnoj energiji, širom Bosne i Hercegovine, kod mnogih ljudi – pogotovo osoba s invaliditetom ali i drugih saradnika i sugovornika-partnera, a što je apsolutno zaslužila svojim predanim radom i borbom za boljitak života i prava osoba s invaliditetom. Bila je istinski lider osoba s invaliditetom, pogotovo osoba s paraplegijom i dječjom paralizom.

NEKA JOJ JE VJEČNI RAHMET I LAKA ZEMLJA – SLAVA JOJ!

Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine

Održana konferencija “Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo” i kampanja za pristupačan saobraćaj

Dana 15.09.2021. godine u hotelu Hollywood Sarajevo, održana je Konferencija „Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo“ i kampanja za pristupačan saobraćaj.


Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Na ovoj konferenciji fokus je bio na „Znak pristupačnosti“ i pristupačnost kao jedan od vodećih problema osoba sa invaliditetom.


Događaju su prisustvovali zvaničnici iz Ministarstva rada i socijalne politike, Pomoćnik Ministra gospodin Dobrica Jonjić, ispred Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom v.d. direktor gospodin Vinko Jerinić i stručna saradnica Fonda, gospođa Nejra Šabić kao i mnogobrojni predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.


Teme koje su izlagane i razrađivane na ovoj Konferenciji su jako aktuelne i tiču se svih problema sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom.


Na samom početku Konferencije predstavljeni su brojevi 21 i 22 časopisa Saveza „Paraplegija i Mi“, kojeg je predstavio Glavni i odgovorni urednik časopisa gospodin Mirsad Imamović.

 • Tema 1: „Učešće u saobraćaju prije i poslije nastanka invaliditeta“ – Almedina Čamdžić.
 • Tema 2: „Rehabilitacija u vrijeme COVID19“ – dr.sci. Mirsad Muftić.
 • Tema 3: „Znak pristupačnosti i zakonski mehanizmi u saobraćaju“ – Viši inspektor iz MUP-a Kantona Sarajevo – Nedžad Mulaosmanović
 • Tema 4: „Način i metoda borbe za ostvarivanje pristupačnosti“ – oec Harun Aliefendić
 • Tema 5: „ Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“ Nejra Šabić.

Poslije obrađenih tema uslijedila je diskusija na teme.

Sajra Poljo dobila “Večernjakov pečat za humanost”

Jubilarni 20. ”Večernjakov pečat”, održan 28. maja 2021. u Mostaru dodijelio je mnogobrojna priznanja nobelovcima, medicinarima, Bidenu, Merlinu, Ibrahimoviću…i Sajjri Poljo članici Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica – članice našeg Saveza.

U obrazloženju nagrade stoji: Dva policajca nisu dvojila ni tren kad je Sajjru Poljo iz Zenice udario auto. Odmah su je odvezli u bolnicu. Liječnici ocijenili da su joj time spasili život. Oba iznenada preminula (2019. i 2020. godine), a Sajjra se za zahvalu od njih oprostila na poseban način. Njezino oproštajno pismo rasplakalo regiju. Iako u kolicima, ne predaje se. Danas je streljačica, jedna od najuspješnijih sportaša s teškim oblikom invaliditeta.

”Večernjakov pečat za humanost” pripao je Sajjri Poljo i posthumno njezinim herojima Mariju Biliću (preminuo 2019) i Vehidu Đulanu (preminuo 2020.), a koji joj je uručio Željko Andrijanić, izvršni direktor ”Večernjakova pečata”. Posebno emotivno bilo je kada je Sajjra izišla na pozornicu i pročitala pismo posvećeno svojim herojima. Sajjra je pak jedna od najuspješnijih sportašica s invaliditetom u BiH.

Emotivni oproštaj od heroja iz Zenice – Pismo djevojčice Sajjre rasplakalo Bosnu i Hercegovinu”

“Život nije putovanje po savršenom krugu niti ravnom putu i ma šta poduzeli ma kakav mu oblik dali malo je toga što možemo predvidjeti i razumjeti. Čudnim putevima život ljude spaja, jer zna da u nekom periodu iz mnogo razloga potrebni smo jedno drugima. Tako su se Vehide i naši putevi ukrstili u momentu kada su sekunde odlučivale. U tim sekundama se moj život mogao preokrenuti i ja danas ne bih bila gdje jesam. Nisi očekivao nikakvu korist, samo velikodušno djelo, a ta dobra djela će te dovesti do velikih nagrada. Stisne me grlo kada se vrate sjećanja jer najteže se sjećati kada si okovan tugom. Suze nas olakšaju, jer one ne pripadaju ni muškarcu ni ženi, one pripadaju onima koji imaju dušu i nije me sram zaplakati. Moji čuvari Vehid Đulan (preminuo 2020.) i Mario Bilić (preminuo 2019.) više nisu sa mnom. Prerano su me napustili. Ja ću se moliti za njih i čuvati ih duboko u svome srcu, jer ko može reći da nije sa nama onaj čovjek čije nam riječi zvone u ušima, čija djela ostavljaju traga u nama. Inna Lillahi we inna ilejhi Radži’un.

Porodici Đulan iskreno saučešće i sabur, a Vehida da Allah nagradi džennetom.
Porodici Bilić još jednom iskreno saučešće, Mariju pokoj duši neka mu je lahka zemlja.” Sajjra Poljo

Marijo Bilić i Vehid Đulan – Posthumno nagrađeni policajci

Sajjra Poljo je od svoje devete godine u stanju paraplegije, jednog od najtežih oblika invaliditeta. Pri povratku iz škole, 26. februara 2015. godine, doživjela je tešku saobraćajnu nesreću – koju je prouzrokovao nesavjestan vozač automobila vozeći prekomjernom brzinom i izgubivši kontrolu nad vozilom skrenuo je sa kolovoza i žestoko udario u djevojčicu na samom ulazu u dvorište njene kuće.

Na mjesto nesreće su vrlo brzo stigla i pomogla dva policajca, Mario Bilić i Vehid Đulan, koji su značajno doprinjeli da ljekari spasu život Sajjri.

Mario Je Imobilizirao Najteže Povrede I Unio Sajjru U Službeno Vozilo A Vehid Je Pozvao Hitnu Pomoć I Vozio Velikom Brzinom Do Momenta Kada Je ‘Hitna Pomoć’ Preuzela, U Centru Grada, Sajjru Te Je Prebacila Do Bolnice Na Urgentni Blok. Spretnost I Brzina Nedavno Preminulih Policajaca Su Bili Ključni, Kao I Ljekarska Intervencija, Što Je Danas Sajjra S Nama. Nakon Teške Politraume, Višestrukih Prijeloma, Kontuzija, Moždane Kome I Borbe Za Život Uslijedila Je Dijagnoza Paraplegija.


Direktor ”Večernjakova pečata” Jozo Pavković proglasio je Osobu godine u Bosni i Hercegovini. 
”Prije 20 godina utemeljili smo ”Večernjakov pečat” s idejom da taj naš društveni projekt ide ukorak s pomirbom u Bosni i Hercegovini. Nakon završenog rata željeli smo pomoći u gradnji mira i tolerantnijeg društva. Društva bez mržnje. Ta naša zajednička uzlazna putanja pomirbe i napretka kratko je trajala. Otišli smo u dva različita smjera. Odnosi unutar Bosne i Hercegovine baš od te 2001. krenuli su silaznom putanjom. Domaći i strani čelnici, zarobljeni u prošlosti, nikako da pronađu put koji vodi u europsku budućnost. Unatoč tomu, Pečat se svih ovih godina izdizao iznad kaljuže međusobnih blaćenja i nastavio putem promoviranja izvrsnosti i tolerancije. Putem do zvijezda. Europskih. Svjetskih. I time uljepšavamo i pokazujemo drukčiju sliku Bosne i Hercegovine. Iako se već odavno naši putevi razilaze, bila bi šteta barem jednu večer, na Pečatu, ne pokazati ljepšu stranu bh. društva. A to su naši uspješni ljudi. Ima ih na tisuće, desetke tisuća, vjerujte, stotine tisuća. Ali ih ne primjećujemo. I, zamislite, u sljepilu našeg mraka ne vidimo čak ni zvijezde. Znate li uopće da je Bosna i Hercegovina u 2020. dobila 12 nobelovaca?
Da, dobro ste čuli – 12 Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine dio je Svjetskog programa za hranu UN-a. Pomažu milijunima gladnih u svijetu. I zbog toga svi su oni kolektivni dobitnici Nobelove nagrade. Zar ove zvijezde ne zaslužuju i blještavilo pozornice Pečata?!  I upravo zato naših 12 nobelovaca proglašavam Osobom godine u Bosni i Hercegovini za 2020.” – kazao je Pavković.

Za vrhunski muzički program pobrinuli su se Massimo s pjesmom ‘Mali krug velikih ljudi’ i Dino Merlin koji je na Pečatu premijerno izveo pjesmu ‘Jedan dan, jedna noć’. Orkestar Muzičke produkcije BHRT-a izveo je Eru s onoga svijeta i Odu radosti i još se jednom pokazao kao jedan od najboljih na ovim prostorima.

Pitanja i odgovori za vakcinaciju protiv Covid-19 oboljenja

Edukativni tekst, pitanja i odgovori i linkovi na brošure koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Šta je vakcinacija?

Vakcinacija je najdjelotvorniji način zaštite od bolesti COVID-19 i najučinkovitiji način suzbijanja širenja pandemije. Vakcinisanjem štitite sebe i osobe s kojima živite ili s kojima dolazite u kontakt. Sve registrirane vakcine u BiH i Evropskoj uniji djelotvorno štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda.

Prioritetne skupine za cijepljenje protiv COVID-19:

 • dravstveni djelatnici i pomoćno osoblje u zdravstvenim ustanovama
 • starije osobe u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje starijih i njegovatelji
 • osobe starije od 75 godina
 • osobe od 60 do 74 godine
 • osobe (mlađe od 75 godina) naročito ranjive zbog kliničkih stanja (odrasle osobe sa Downovim sindromom, primatelji transplantiranih organa, osobe s karcinomom (nisu u remisiji), osobe s ozbiljnim respiratornim stanjima: cistična fibroza, teška astma i teška hronična opstruktivna bolest pluća, osobe s rijetkim bolestima koje povećavaju rizik od infekcije, osobe s asplenijom ili disfunkcijom slezene, osobe na dijalizi)
 • osobe ispod 60 godina s hroničnim bolestima i stanjima (hronične bolesti respiratornog i kardiovaskularnog sistema, hronične bolesti bubrega i jetre, dijabetesom, hroničnim neurološkim bolestima i različitim tipovima imunosupresije, asplenijom ili disfunkcijom slezene, morbidno pretilih, teška mentalna oboljenja)
 • osobe zaposlene u značajnim javnim službama – policija, prosvjeta, socijalne službe i dr.
 • ostale dobne skupine

Koja je cijena vakcinacije?

Vakcina je besplatna, kako bi svi građani mogli dobiti potrebnu zaštitu od zaraze virusom.

Jesu li vakcine sigurne?

Prije stavljanja na tržište, svaki lijek mora proći opsežne provjere pri regulatornom tijelu te zadovoljiti postavljene stroge zahtjeve kvaliteta, sigurnosti i djelotvornosti. U ovom slučaju, da bi vakcina bila dozvoljena na teritoriji Evropske unije, treba je odobriti Evropska agencija za lijekove. Iako se za ove vakcine razvoj i regulatorni postupci provode ubrzano, konačno odobrenje mogu dobiti samo ako se dokaže da imaju pozitivan sigurnosni profil. Lijekovi i vakcine protiv bolesti COVID-19 se, nakon odobrenja, prate posebno intenzivno i s tim ciljem se na evropskom nivou upravo uvode novi mehanizmi pomoću kojih ćemo moći prikupiti još više podataka o sigurnosti njihove primjene. Evropska agencija za lijekove (EMA) izrađuje Plan praćenja sigurnosti kako bi se sve nove informacije koje se pojave u kontekstu pandemije, uključujući bilo koji sigurnosni signal relevantan za ocjenu omjera koristi i rizika vakcina, odmah identificirale i ocijenile te kako bi se pravovremeno poduzele sve odgovarajuće regulatorne aktivnosti radi zaštite javnog zdravlja. EMA se obavezala osigurati najviši mogući nivo transparentnosti za lijekove povezane s bolešću COVID-19 (uključujući vakcine), s obzirom na visoki javni interes i potrebu da se važne informacije podijele s naučnom zajednicom i pridonesu daljnjoj globalnoj saradnji.

Koje vakcine su u upotrebi u borbi protiv COVID-19?

Vektorske vaccine: Sputnik V, AstraZeneca/Oxford i Johnson&Johnson/Janssen vakcina
Vektorske (adenovirusne) vakcine koriste oslabljenu verziju bezopasnog adenovirusa (vektor) u koji je ubačen genetski materijal novog koronavirusa za sintezu spike proteina. Kada vektor virus uđe u naše ćelije, genetski materijal daje ćelijama uputstvo da naprave spike protein, na koji naše imune ćelije stvaraju antitijela i čime se pokreće ćelijski imuni odgovor. Spike protein ili protein šiljka je protein pomoću kojeg virus SARS-CoV-2 inficira naše ćelije, a koji koronavirusu daje izgled krune, po kojoj je dobio ime. Spike protein je identificiran kao ključni antigen virusa SARS-CoV-2 koji pokreće reakciju našeg organizma i uslovljava težinu kliničke slike. Adenovirusi u ovim vakcinama tehnologijama genetičke rekombinacije gube mogućnost repliciranja, tj. „razmnožavanja‟. Ovi virusi ne mogu izazvati COVID-19.

Sputnik V
Ruska vakcina Sputnik V (Sputnjik V) Instituta Gamaleja bazirana je na adenovirusnom vektoru i, prema dosadašnjim istraživanjima, ima efikasnost od 91,6% nakon dvije doze. Ova vakcina štiti 100% od komplikacija i teške slike COVID-19 te smrtnog ishoda. Dvije doze ove vakcine se daju u razmaku od 3 sedmice. Od najčešćih nuspojava vezanih za ovu vakcine navode se: simptomi slični gripi, groznica, bol u zglobovima i mišićima, glavobolja, lokalne reakcije poput bola i oticanja na mjestu primjene vakcine.

AstraZeneca
AstraZeneca je adenovirusna vektorska vakcina koju je AstraZeneca razvila s Univerzitetom Oxford. Covidshield vakcina i koreanska AstraZeneca vakcina su identične AstraZeneca vakcinama! Ne radi se o „kopiji“ AstraZeneca vakcine, nego o istoj vakcini, samo pod drugim nazivom. Podaci Univerziteta Oxford ukazuju da nakon primanja prve doze vakcine, efikasnost ove vakcine iznosi oko 76%, a nakon druge doze oko 82%, s intervalom pouzdanosti od 62,7% do 91,7% nakon više od 12 sedmica. Druga doza ove vakcine se daje nakon 4 do 12 sedmica, a posljednja istraživanja govore da je najbolje drugu dozu primiti što kasnije, nakon 8 ili 12 sedmica, jer je ova vakcina efikasnija i titar antitijela je veći ako je vremenski razmak između doza duži. Nuspojave ove vakcine su: umor, groznica, bol, otok i crvenilo na mjestu primjene vakcine, bol u zglobovima i mišićima, glavobolja.

mRNA vakcine – Pfizer/BioNTech i Moderna
Vakcine protiv COVID-19 bazirane na informacijskoj RNK (messenger RNA) ubacuju u naše ćelije lipidne nanočestice u kojima se nalazi segment genetičke poruke virusa SARS-CoV-2 zadužene za sintezu spike proteina. Messenger RNK ulazi u ćeliju i pokreće sintezu spike proteina koji će dovesti do reakcije našeg imunološkog sistema i stvaranja antitijela. Na ovom principu su bazirane vakcine kompanija Pfizer/BioNTech i Moderna. Ove vakcine ne mogu izazvati COVID-19.
Prema dosadašnjim istraživanjima, obje ove vakcine su efikasne, odnosno potiču imunološku reakciju organizma i stvaranje antitijela i ćelijskog imuniteta. Efikasnost Pfizerove vakcine je, prema ovim istraživanjima, 95%, a Modernine 94,1%. Obje vakcine se daju u dvije doze, intramuskularno u rameni mišić, Pfizer u razmaku od 21 dan, a Moderna od 28 dana. Pfizer/BioNTech i Modernina vakcina protiv COVID-19 izazivaju sljedeće nuspojave: bol na mjestu uboda, groznicu, mučninu i bol u zglobovima. Većina nuspojava je blagog do umjerenog intenziteta i kratkog trajanja. Kod ovih vakcina postoji mogućnost anafilaktičke reakcije (jake alergijske reakcije), ali su ovakvi slučajevi izuzetno rijetki, i najvjerovatnije su, prema dosadašnjim istraživanjima, rezultat reakcije na polietilen glikol koji je sastavni dio ovih vakcina.

Inaktivirane (mrtve) vakcine – Sinopharm i Sinovac
Mrtve vakcine protiv COVID-19 do sada su razvile kineske kompanije Sinopharm i Sinovac. U ovim vakcinama virus COVID-19 je umrtvljen ili oštećen tako da se ne može umnožavati. One ne mogu izazvati COVID-19, i posebno su pogodne za primjenu kod imunokompromitovanih osoba. Prijavljena efikasnost Sinopharm vakcine je 76% (Kina) odnosno 86% (UAE). Prijavljena efikasnost Sinovac vakcine u istraživanjima varira od 50,4% do 91,2%. I Sinopharm i Sinovac vakcine se daju u intervalu od 28 dana. Mrtve vakcine rijetko izazivaju česte ili burne nuspojave. Takav je slučaj i s ove dvije vakcine, kod kojih su u pojedinim slučajevima prijavljene sljedeće nuspojave: bol i otok na mjestu primjene vakcine, umor ili simptomi slični prehladi.


Koje su to najčešće nuspojave nakon vakcinacije?

Poznati lakši neželjeni događaji nastali od COVID-19 vakcine slični su onima iz drugih vakcina koje se apliciraju pomoću injekcija i uključuju bol na mjestu uboda, glavobolju, umor, bolovi u mišićima. Ostali lakši neželjeni događaji uključuju povišenu temperaturu, drhtavicu, mučninu, artralgiju (bol u zglobovima). Do danas nisu zabilježeni ozbiljni sigurnosni problemi.

Koje su kontraindikacije za vakcinaciju?

Opća predostrožnost/kontraindikacija za bilo koju vakcinu jeste moguća alergijska reakcija (uključujući anafilaksu) na neku komponentu vakcine, kao i trenutno postojanje akutnog oboljenja s povišenom temperaturom kod osobe koja se želi vakcinisati.

Koliko puta se treba vakcinisati?

Kako bi vakcina mogla učinkovito zaštititi od zaraze koronavirusom, potrebno je primiti najmanje dvije doze vakcine u razmaku od nekoliko sedmica (prema uputama proizvođača). Ukoliko iz različitih medicinskih, ili nemedicinskih razloga, osoba ne može da primi drugu dozu vakcine u predviđenom vremenskom periodu, drugu dozu treba dati tako da odlaganje bude što je moguće kraće.

Trebaju li i osobe koje su već preboljele Covid-19 primiti vakcinu?

Osobe koje su imale potvrđenu SARS-COV-2 infekciju u proteklih 6 mjeseci mogu odgoditi vakcinaciju do isteka navedenog perioda.

Mogu li osobe oboljeti od COVID-19 nakon primljene vakcine?


Mogu se dogoditi tri stvari, da neko ko je primio vakcinu ipak dobije COVID-19:

 1. Osoba koja je bila u kontaktu s virusom prije nego što se vakcinisala, tako da je u trenutku vakcinacije bila u inkubaciji;
 2. Osoba koja je bila u kontaktu s virusom u toku desetak dana u kojima se tek razvijaju antitijela;
 3. Osoba koja je primila tek prvu dozu vakcine i nije imala dovoljan titar zaštitnih antitijela. Imunološka reakcija organizma nije „na dugme“. Jednostavno, treba vremena da se počnu razvijati antitijela i zato se prvih 10-15 dana treba jako dobro čuvati, a treba se čuvati i prije vakcinacije. Oni ljudi koji su vakcinisani protiv COVID-19, a poslije oboljeli, često spadaju i u grupe kojima se teško čuvati od infekcije, recimo zdravstveni radnici imaju taj rizik. mRNA vakcine ne sadrže nikako virus SARS-COV-2, ni umrtvljen niti „živ“ virus koji se može replicirati. To znači da se COVID-19 ne može dobiti od ovih vakcina.

Može li se vakcinom smanjiti prijenos virusa s jedne osobe na drugu?

Još nije poznat učinak vakcinacije na širenje virusa SARS-COV-2 u zajednici. Nije još poznato u kojoj mjeri vakcinisane osobe mogu i dalje prenositi i širiti virus.

Koliko dugo traje zaštita vakcinom protiv COVID-19 oboljenja?

Trenutno nije precizno poznato koliko dugo traje zaštita vakcinom protiv COVID-19 oboljenja. Osobe vakcinisane tokom kliničkog ispitivanja nastavit će se pratiti još dvije godine kako bi se prikupilo više informacija o trajanju zaštite.

Mogu li djeca primiti vakcinu?

Dok podaci ne budu dostupni, ne preporučuje se vakcinacija djece i adolescenata ispod 16 godina. ‘EMA’ (Evropska agencija za lijekove) je s proizvođačem vakcina postigla dogovor o planu ispitivanja vakcina na djeci u kasnijoj fazi. Vakcine protiv COVID-19 nisu namijenjene djeci mlađoj od 16 ili 18 godina: granična dob za vakcinaciju zavisi od vrste vakcine.

Mogu li osobe s alergijama primiti vakcinu?

Jedina kontraindikacija za primanje vakcine protiv COVID-19 je alergijska reakcija na jedan od sastojaka vakcine. Historija bilo kakve iznenadne alergijske reakcije na druge vakcine i parenteralnu terapiju zahtjeva oprez, ali nije kontraindikacija. Navedene osobe potrebno je promatrati najmanje 30 minuta nakon imunizacije. U principu, osobe koje su imale alergijske reakcije na prvu dozu ne trebaju primiti drugu dozu vakcine. Hrana, kontakt i sezonske alergije se ne uzimaju kao mjere opreza.


(Izvori:https://vakcine.ba/teme/covid-19-i-vakcinacija/ (tekst je prilagođen, zbog obimnosti originalnog sadržaja)

Covid-19 i vakcinacija -Vrste vakcina

Infekcija novim koronavirusom (SARS-CoV-2) prvi put je registrovana u decembru 2019. godine u Kini i onda se kasnije brzo proširila u ostatku svijeta. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 31. decembra 2019. godine prvi put je obavijestila javnost o slučajevima oboljelih od pneumonije nepoznatog porijekla, u gradu Wuhanu (Kina), kod ljudi koji su bili povezani s korišćenjem proizvoda s lokalne pijace na kojoj su se prodavale životinje, meso i morski plodovi. Koronavirusna bolest, nazvana COVID-19 (engl. Corona virus disease 2019), nakon Kine brzo se proširila na većinu zemalja svijeta te je SZO 11. 3. 2020. proglasio pandemiju ovim virusom. U Bosni i Hercegovini prvi inficirani pacijent je registrovan 5. 3. 2020. u Banjoj Luci, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 9. 3. 2020. godine u Konjicu. Dakle, u pandemiji smo više od godinu. COVID-19 je respiratorna infekcija koja se primarno prenosi kapljičnim putem. Osnovni put transmisije je bliski kontakt s osobom koja ima virus, posebno prilikom kašljanja, kihanja i medicinskih intervencija na respiratornom traktu, kao što su intubacija, traheobronhijalna aspiracija i mehanička ventilacija.

Molekuli SARS-CoV-2 su izolovani iz krvi, pljuvačke, suza, konjuktivalne tečnosti i stolice oboljelih, tako da postoji mogućnost prenošenja infekcije i ovim putevima. Nakon prvih spoznaja o posljedicama infekcije SARS-CoV-2 virusom, pokazalo se da on ne napada samo pluća, nego i druge organe te da mnogi inficirani ne mogu preživjeti infekciju. Ne samo stariji. Nažalost, odnedavno smo suočeni i s novim mutacijama ovog virusa koje su registrovane i u našoj zemlji.

Nadalje, značajne su posljedice po organizam i nakon što se „pregura“ infekcija i konstatuje da više nismo pozitivni na virus. Kao odgovor na ove izazove otvaraju se POSTKOVID ambulante, a naučna saopštenja upozoravaju na moguće dugoročne posljedice, ne samo uže medicinske nego i psihološke i ekonomske. Ekonomske su već sada vidljive.

Dakle, SARS-CoV-2 je novi soj koronavirusa koji je uzdrmao planetu na način koji nije viđen još od velike pandemije gripe, tzv. španske groznice 1918. godine. Iako su naučnici i praktičari već došli do mnogih spoznaja, brojne nepoznanice u vezi s biološkim, epidemiološkim i kliničkim karakteristikama COVID-19, koje još postoje, onemogućavaju sigurna predviđanja daljnjeg toka aktuelne pandemije. No, ono što je od početka bilo jasno, jedini siguran način da se ova pošast zaustavi je otkriće efikasne vakcine ili vakcina koje će biti dostupne svima. To je bio opšti imperativ. Stoga se već nekoliko mjeseci nakon izbijanja pandemije, u više naučnih institucije i država (SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija) počelo s radom na otkriću vakcina i njihovom testiranju po skraćenom postupku. Nije se moglo čekati dvije-tri godine da se do vakcine dođe na standardan način, dakle kroz nešto duži period. I vakcine su došle „na svijet“. Sigurne, učinkovite. Ali, avaj, ubrzo su proizvođači vakcina počeli izdavati saopštenja da nisu u stanju za kratko vrijeme proizvesti dovoljan broj vakcina za sve, a obećali su.

Koje su to vakcine?

Zahvaljujući vakcinisanju, mnoge bolesti koje su u prošlosti donosile globalnu nesreću mnogim ljudima svijeta, stavljene su pod kontrolu ili su iskorijenjene. Primjeri za ovu konstataciju su velike boginje i dječija paraliza, odnosno vakcine za ove bolesti. No, i pored ovih činjenica, u svijetu, pa i u našoj zemlji i regiji, postoji kod određenog broja ljudi negativan stav protiv vakcinisanja općenito. Slično je i s vakcinama protiv COVID-19.

Oni koji su protiv vakcinacije, tzv. ‘antivakseri’, pokušavaju na različite načine gurati taj anti-vakcinizam, uz naučno neutemeljene argumente. Pričalo se – možda će se vakcinisati, ali nikako ruskom ili kineskom, te da se neće vakcinisati jer ne vjeruju da je to uspješan način zaustavljanja infekcije SARS-CoV-2 virusom. Ne vjeruju ni u pandemiju. Tvrde da to nije ništa opasno, da nisu u rizičnoj grupi. A neki se plaše nuspojava i slično.
Da bismo stekli relativno realan uvid u stanje u našoj populaciji, uradili smo online anketu koristeći ‘Google Forms’ na uzorku od 300 ispitanika različitog spola, dobi i različitih profesija. Od ukupnog broja anketiranih, njih 82% je bilo ženskog, a 18% muškog spola.

Njih 30% izjavilo je da se neće vakcinisatia ‘antivaksera’ je bilo 6,7%.

Među onima koji su izjavili da se neće vakcinisati najveći broj je bio u dobi od 21 do 26 godina, zatim slijedi dob od 44 do 49. „Negativci“ su bili različitih profesija, obrazovanja i životne dobi.
Obrazloženje za NE vakcini: najčešće strah od nuspojava (63,3%), potom „ostalo“ (15,6%), „smatram da nema rizika da se zarazim‟ (npr. ne spadam u rizičnu grupu) (10,0%).

Zaključak

Dok je vakcinisanje u svijetu već odavno počelo, u našoj zemlji je, nažalost, tek simbolično počelo u manjem bh. entitetu, a početak ozbiljne kampanje vakcinisanja je i dalje neizvjestan. Kada vakcinisanje krene, vjeru­jemo da će procent antivakcinaša biti manji od ovoga koji smo mi utvrdili te da ćemo se barem iduće godine vratiti normalnom životu. Nadamo se i da će ekonomske poteškoće nastale zbog pandemije biti relativno brzo prevaziđene, a da će dugoročne posljedice po somatsko i psihološko zdravlje stanovništva biti manje nego što se sada čini. I da ćemo biti uspješniji u nošenju s ovim izazovima nego sa samom pandemijom.

autori:
Mr. sci. Selma SINANOVIĆ, Diplomirana medicinska sestra – Univerzitetski klinički centar Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Prof. dr. med. sci. Mirsad MUFTIĆ, Specijalista fizikalne medicine, subspecijalista reumatologije Fakultet zdravstvenih studja Univerzitet u Sarajevu