1


O SAVEZU

DANAS
NEKADA
STATUT
PROGRAM
ČLANICE

 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

savez -  program

 

PROGRAM RADA
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE
za 2013. godinu

UVOD

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH (u daljem tekstu: Savez) kreira politike i strategije i vodi aktivnosti od općeg interesa za svo članstvo, s tim da su osnovne aktivnosti neprekidne i trajne kao i invalidnost i potrebe članstva koje Savez okuplja.

Savez je definisao Program rada za 2013. godinu u kojem će nastaviti intenzivno i u kontinuitetu započete aktivnosti. Sa novim saznanjima i potrebama u toku realizacije, Program će biti dograđen aktuelnim/potrebnim, novim i značajnim aktivnostima.

U Programu rada rokovi izvršenja za stalne aktivnosti se posebno ne utvrđuju.

Nosioci aktivnosti su izvršni organi Saveza, stručna služba i po potrebi posebno angažirani stručnjaci. 

Operacionalizaciju aktivnosti i rokove utvrđuje Upravni odbor ili u slučajevima od posebnog  značaja Skupština Saveza.

Program rada  Saveza je dogovorno, u okviru organa, rađen u opširnijoj formi, sa argumetovanim obrazloženjima i analizama problema, kao potvrda razloga zbog kojih vodimo određene aktivnosti, te načina na koje ih pokušavamo realizovati.
Teška i složena društveno-ekonomska situacija najviše pogađa osobe sa invaliditetom kao posebno osjetljivu kategoriju građana. Savez i njegova udruženja-članice djelovanje usmjeravaju na usvajanje ravnopravnog tretmana svog članstva u svim oblastima života, zagovaranjem, promocijama i inicijativama za izgradnju nediskriminatorne zakonske regulative bazirane na 'UN KONVENCIJI O PRAVIMA OSI', 'STANDARDNIM PRAVILIMA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSI' i drugim međunarodnim aktima, te od 2012. godine u skladu sa 'STRATEGIJOM ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM 2012-2015. GODINE U FEDERACIJI BIH'

Programom za 2013. nastavljamo intenzivno voditi aktivnosti na stvaranju ambijenta za uspješnu resocijalizaciju članova kroz praćenje i borbu za poboljšanje kvaliteta pravne regulative u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: OSI) i okvirno su sadržane u sljedećem:

1. 

USPOSTAVLJANJE ADEKVATNIH OBLIKA ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM KROZ NEDISKRIMINATORNU ZAKONSKU REGULATIVU I OSTVARIVANJE KONSTITUISANIH PRAVA

2. 

DONOŠENJE ZAKONSKE REGULATIVE I STVARANJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, RADNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE

3. 

PROMOVISANJE POTREBA I INICIRANJE AKTIVNOSTI U STVARANJU USLOVA ZA REDOVNO ŠKOLOVANJE I OBRAZOVANJE

4. 

PROMOVISANJE POTREBA I INICIRANJE AKTIVNOSTI NA DONOŠENJU ADEKVATNE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI MEDICINSKE ZAŠTITE I REHABILITACIJE

5. 

UNAPREĐENJE RADA SAVEZA I NJEGOVIH PODRUČNIH UDRUŽENJA

6. 

SARADNJA SA DRŽAVNIM I DRUGIM ORGANIMA I INSTITUCIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I SA RAZNIM OBLICIMA ORGANIZOVANJA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM

7. 

PRISTUPAČNOST - UKLANJANJE I SMANJIVANJE PROSTORNIH BARIJERA

8. 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, PORODIČNI ŽIVOT I LIČNI INTEGRITET I ZADOVOLJAVANJE SPECIFIČNIH POTREBA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

9. 

SPORTSKE AKTIVNOSTI I REKREACIJA

10. 

INFORMATIVNA DJELATNOST

11. 

EVIDENTIRANJE, UTVRĐIVANJE SOCIO–EKONOMSKOG POLOŽAJA ČLANOVA I STATISTIČKA OBRADA

12. 

RAD SKUPŠTINE, ORGANA SAVEZA I STRUČNE SLUŽBE


  1. PARAPLEGIA je stanje nakon traumatske povrede ili bolesti kičmene moždine. Posljedice su potpuna ili djelimična oduzetost i ruku i nogu (quadriplegia-quadriparesis) ili nogu (paraplegia - paraparesis). Najčešći uzroci paraplegije su povrede na radu u industriji, rudnicima i sl.,) saobraćajni udesi, povrede u sportu, ili u ratu teška ranjavanja kičme. Dalje posljedice su inkontinencija (nemogućnost svjesnog kontroliranja fizioloških potreba), impotencija, gubitak senzibiliteta plegičnog dijela tijela, dekubitusi, spazam, sklonost upalama i povišenim temperaturama itd..

 

na vrh