Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstva dijela prihoda ostvarenih u budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za 2022 godinu

Iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa.

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koje se uplaćuju sukladno Zakonu o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/15 i 60/15).

Namjena i financiranje projekata ili programa

Sukladno tačci. 3), 5) i 9) stav 2. člana 7. Zakona o igrama na sreću i tačci 3), 5) i 9) člana 2. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (“Službene novine Federacije BiH”, br. 89/15 i 11/17), sredstava iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijelit će se za financiranje programa i projekata koji se odnose na:

Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija

Projekti ili programi koji budu predloženi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podržat će u sljedećim maksimalnim iznosima do 30.000,00 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija i smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa).

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama (u daljnjem tekstu: podnositelji prijava) a koje ispunjavaju opće i posebne uslove utvrđene ovim Javnim pozivom.

Jedan podnositelj prijave može predložiti samo jedan projekt ili program iz oblasti utvrđenih ovim Javnim pozivom, čije se finansiranje/sufinansiranje predlaže.

Podnositelji prijava koji za dodijeljena sredstva po ovom osnovu ovom Ministarstvu nisu dostavili finansijski izvjštaj o namjenskom utrošku sredstava, ili u dostavljenom finansijskom izvještaju nisu opravdali dobivena sredstva u poslijednje 3 godine, u skladu sa Uredbom o kriterijima, nemaju pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava po ovom Javnom pozivu, te njihova prijava na ovaj Javni poziv neće biti razmatrana.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 7. 4. 2022. godine.