Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE LUKAVAC

ID Broj: 4209715410002 UniCredit: 3383002250531454

Predsjednik udruženja: Mensud Imamović, kontakt telefon: 062/336-085, E-mail: mensud.imamovic.mi@gmail.com

Misija udruženja

Misija našega udruženja je Zagovaranje ljudskih prava za sve Članove ovoga društva bez obzira na njihovu starost ili neke specifične načine zadovoljavanja potreba, fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti usluge pravne i finansiske pomoći, obavještavanje  članova putem printanih i el. medija o raznim aktivnostima udruženja, koordinacija između članova i saveza invalida. Obilazak svih članova udruženja radi utvrđivanja socio-ekonomskog položaja članova, Izrada promotivnog materijala radi osvještavanja javnosti o potrebama invalidnih osoba Organizovanje okruglih stolova, seminara, izrada projekata, organizovana druženja, izrada baze podataka članova i identificiranje novih, kućne posjete osobama sa invaliditetom.

Vizija

Omogućiti svim osobama sa invaliditetom, ravnopravan status u zajednici, pravo na zdravstvenu zaštiti, edukaciju i zapošljavanje.

Ključne aktivnosti

Promocija sporta i druženje osobe sa invaliditetom

Kontakt