1

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

23.03..2022. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

OBAVIJEST

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU

 

Iz dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa.

Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, koje se uplaćuju sukladno Zakonu o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15).

Namjena i financiranje projekata ili programa

Sukladno tačci. 3), 5) i 9) stav 2. člana 7. Zakona o igrama na sreću i tačci 3), 5) i 9) člana 2. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), sredstava iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijelit će se za financiranje programa i projekata koji se odnose na:

Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija

Projekti ili programi koji budu predloženi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podržat će u sljedećim maksimalnim iznosima do 30.000,00 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija i smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće i skloništa).

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama (u daljnjem tekstu: podnositelji prijava) a koje ispunjavaju opće i posebne uslove utvrđene ovim Javnim pozivom.

Jedan podnositelj prijave može predložiti samo jedan projekt ili program iz oblasti utvrđenih ovim Javnim pozivom, čije se finansiranje/sufinansiranje predlaže.

Podnositelji prijava koji za dodijeljena sredstva po ovom osnovu ovom Ministarstvu nisu dostavili finansijski izvjštaj o namjenskom utrošku sredstava, ili u dostavljenom finansijskom izvještaju nisu opravdali dobivena sredstva u poslijednje 3 godine, u skladu sa Uredbom o kriterijima, nemaju pravo sudjelovanja u raspodjeli sredstava po ovom Javnom pozivu, te njihova prijava na ovaj Javni poziv neće biti razmatrana.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 7. 4. 2022. godine.

PREUZIMITE
klikom na donji tekst

Obrasce možete preuzeti i na linku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - (klikni na tekst ispod):

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (fmrsp.gov.ba)

 

Stručna služba Saveza


nazad na novosti