1

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

22.03..2022. godine

 

OBAVIJEST
POKRENUTA INICIJATIVA ZA POVEĆANJE PRIMANJA OSI U FEDERACIJI BIH

S obzirom da je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom u BiH samo“mrtvo slovo na papiru” koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom (VOOSI) Federacije Bosne i Hercegovine uputili su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Inicijativu za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, a u cilju otklanjanja postojeće diskriminacije po pitanju prava osoba s invaliditetom - tzv. 'neratnih invalida' u odnosu na ratne vojne invalide (RVI) i civilne žrtve rata (CŽR), a u skladu s Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom koju je naša država potpisala i ratifikovala 2010. godine, te usvojila EU standarde po kojima uzrok invalidnosti nije kriterij za određivanje prava na zaštitu i naknade. Do današnjeg dana, taj princip nije primijenjen u praksi.
Od potpisivanja i ratifikacije Konvencije UN sistemska diskriminacija osoba sa invaliditetom je i dalje prisutna. Bosna i Hercegovina se njenom ratifikacijom obavezala na usklađivanje domaćeg zakonodavstva, odnosno izjednačavanje prava svih osoba sa invaliditetom, bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta.

 

Drastičan primjer diskriminacije između osobama sa invaliditetom iste kategorije i stepena invaliditeta ali različitog uzroka ('neratni', RVI, CŽR) dešava se po osnovu ostvarivanju prava, u svim oblastima, a najveći stepen diskriminacija je u ostvarivanju prava na medicinske usluge, ortopedska pomagala i posebno na iznos primanja koje imaju po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak.
Iznos primanja po osnovu prva na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak je za tzv. 'neratne invalide' Zakonom o osnovama socijalne zaštite 2016. godine 'zamrznut' na fiksni iznos i time je onemogućio usklađivanje osnovice sa rastom najniže cijene rada, odnosno sa najnižom plaćom, kako je to bilo ranije, za razliku od RVI i CŽR kojima se iznos istih primanja redovno usklađuje sa osnovicom najniže cijene rada, a treba napomenuti da je i tada prilikom utvrđivanja osnovica napravljena nedopustiva diskriminacija jer su osnovice za RVI i CŽR utvrđene u nekoliko puta većem iznosu u odnosu na kategoriju tzv. 'neratnih' osoba s invaliditetom.

Zbog takvog diskriminatorskog pristupa razlika u pravima i primanjima osoba s invaliditetom istog oblika i stepena invaliditeta ali različitih uzroka nastanka invaliditeta se konstantno povećava, iz godine u godinu, tako da su danas tzv. 'neratni invalidi' dovedeni u ponižavajuću situaciju i nemogućnost ostvarivanja svojih osnovnih prava s obzirom na neprestano povećavanje troškova života, tj. nemogućnost ostvarivanja potreba osoba s invaliditetom na koja imaju pravo. U međuvremenu su više puta povećavane plaće, penzije, kao i sve naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, a naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava.

Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, u saradnji sa kantonalnim koalicijama OSI iz cijele Federacije BiH, već duže vremena prati i analizira položaj osoba sa invaliditetom i degradaciju njihovih prava i položaja u društvu. To je naročito došlo do izražaja u posljednje vrijeme, utvrđivanjem ''Prijedloga Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata'' i ne prihvatanjem naših amandmana koji su imali za cilj njegovo poboljšanje. Slična situacija je bila i sa donošenjem Zakona roditelj, njegovatelj.

Predstavnici vlasti najčešće izbjegavaju konsultacije, po ovom pitanju, sa našim organizacijama, što nije u skladu sa članom 4. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, a ni Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini 2017. godine.

Iz tih razloga je zaključeno da se pokrene inicijativa da se izmjenama navedenog Zakona i sve osobe s invaliditetom, bez obzira na uzrok istog, izjednače u svojim pravima po osnovu invalidnosti kako bi se ukinula diskriminacija koja je već preko deceniju prisutna u praksi u našem društvu.
Svi učesnici konsultacija, u pokretu osoba sa invaliditetom, smatraju potrebnim da se ova inicijativa uputi nadležnom Ministarstvu, te da se otvore intenzivni razgovori sa političkim strankama koje imaju zastupnike u Federalnom parlamentu, ali i da se javnost, putem medija i organizovanja kampanja, upozna sa situacijom u kojoj se nalaze osobe sa invaliditetom u F BiH.

Osobe sa invaliditetom i njihova udruženja su spremni na konstruktivan i partnerski dijalog sa Ministarstvom i Vladom Federacije BiH ukoliko za to bude razumijevanja od strane istih, a u suprotnom smo spremni koristiti i sva druga dozvoljena zakonska sredstva kako bi ukinuli diskriminaciju prema osobama sa tzv. neratnim invaliditetom u najkraćem mogućem vremenskom periodu.


PREUZMITE DOOKUMENTE:

Stručna služba Saveza


nazad na novosti