PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

28.08.2017. godine

OSNOVANA UNIJA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon višemjesečnih priprema i dogovora, susreta i razmjena mišljenja i iskustava, Inicijativni odbor za formiranje krovne, zajedničke organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini je završio pripremu svih potrebnih akata, njihovo usklađivanje sa zakonom i osnivačima.
Predstavnici nekoliko velikih saveza i udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom iz cijele Bosne Hercegovine, sastali su se 25. avgusta na Jahorini i održali Osnivačku Skupštinu krovne organizacije osoba sa invaliditetom u BiH.

1

Cijeneći da se radi o najvišem nivou organizovanja u skladu sa sadašnjim zakonskim propisima udruživanja u Bosni i Hercegovini,  organizacija je osnovana pod nazivom "Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH".
Usvojeni su Odluka o osnivanju, Statut Unije OOSI u BiH, izabrani organi Unije i dogovorene naredne aktivnosti. Sjedište Unije će biti u Sarajevu.

Za prvu predsjednicu Skupštine Unije OOSI u BiH izabrana je Elvira Bešlija.
Za predsjednika Upravnog odbora Unije OOSI u BiH, koji broji 7 članova izabran je Zoran Dobraš, a za predsjednicu Nadzornog odbora Sanela Jažić.

 1. Povezivanje članova Unije u cilju promovisanja i zaštite ljudskih prava i sloboda;
 2. Rad na izjednačavanju osnovnih prava osoba sa invaliditetom utemeljenih isključivo na osnovu posljedica invaliditeta, neovisno o okolnostima nastanka invaliditeta;
 3. Pokretanje inicijative kod nadležnih organa u entitetima i Bosni i Hercegovini da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom u svim oblastima od značaja za njihov život i rad; 
 4. Koordiniranje i učešće u izradi i implementaciji projekata od zajedničkog interesa radi zaštite prava i interesa članova;
 5. Praćenje, podsticanje i koordiniranje aktivnosti svojih članova na uređivanju i ostvarivanju  svih prava, povlastica i  olakšica za osobe sa invaliditetom;
 6. Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim i sličnim udruženjima, asocijacijama i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 7. Koordinacija rada i djelovanja organizacija učlanjenih u Uniju radi usaglašavanja stavova i  efikasnijeg zajedničkog nastupanja radi poboljšanja statusa i zaštite prava i interesa osoba sa invaliditetom;
 8. Izdavanje brošura, letaka, biltena, knjiga i drugih publikacija radi informisanja i edukacije članova i promovisanja ciljeva i djelatnosti Unije, u skladu sa zakonom;
 9. Praćenje naučno-tehničkih dostignuća i stvaranje uslova za obezbjeđivanje tehničkih pomagala, specijalne opreme, uređaja, instrumenata i drugih tehničkih sredstava za potrebe osoba sa invaliditetom;
 10. Organizovanje i održavanje konferencija, seminara, savjetovanja, radionica, okruglih stolova i drugih edukativnih sadržaja u cilju usavršavanja organizacija - članica i svih osoba sa invaliditetom, u skladu sa zakonom;
 11. Podrška organizovanju i unaprjeđenju aktivnosti u oblasti kulture, sporta i rekreacije;
5

Razlozi za osnivanje Unije OOSI u BiH

Organizacije osoba sa invaliditetom već duže vrijeme raspravljaju o situaciji u kojoj se nalaze sve osobe sa invaliditetom i uslovima u kojima rade i djeluju organizacije koje pomažu, štite interese, predstavljaju i zastupaju ovu populaciju.
Konstatovano je da su uslovi za rad svakog dana sve teži, da su socijalni problemi sve izraženiji, a kriza sve veća, da se povećava socijalna isključenost populacije koju predstavljamo, i da je gotovo cijela ova populacija ispod linije opšteg siromaštva ili u riziku od siromaštva. Ova populacija je najčešće izložena višestrukoj marginalizaciji i diskriminaciji i njeni pripadnici su isključeni po više osnova, a prije svega zbog invalidnosti.
Isto tako, konstatovano je da organizacije koje štite interese, predstavljaju i zastupaju osobe sa invaliditetom još uvijek nemaju ono mjesto i ulogu koja im pripada, još uvijek ih većina entitetskih i državnih organa ne uvažava i ne priznaje kao ravnopravnog i adekvatnog partnera u rješavanju svih pitanja od značaja za život i rad lica sa invaliditetom.
Ako imamo u vidu veoma izražene socijalne probleme, činjenicu da je najveći broj osoba sa invaliditetom ispod linije opšteg siromaštva ili u riziku od siromaštva, da je najveći broj njih socijalno isključen, te da su efekti svjetske ekonomske krize takvu socijalnu situaciju dodatno pogoršali, nužnost zaštite socijalnih ljudskih prava, te nužnost reformi u socijalnom sektoru i potrebu uključivanja organizacija civilnog društva, posebno u rješavanju problema rastućeg broja ljudi u stanju socijalne potrebe, potreba organizovanog i zajedničkog, koordiniranog djelovanja nameće se kao obaveza i još više dobija na značaju.

Osobe sa invaliditetom i njihove organizacije moraju biti ti koji će u vladama, političkim i uticajnim krugovima promovisati svoja prava. Kroz dijalog i saradnju sa organima vlasti i privatnim sektorom moramo težiti razvoju civilnog društva, u cilju unapređenja i poboljšanja kvaliteta življenja svih građana a posebno osoba sa invaliditetom.
Svjesni smo da se svi bitni problemi i pitanja mogu uspješno riješiti samo uz aktivno učešće i uz neposrednu saradnju i redovnu koordinaciju svih organizacija koje predstavljaju i štite interese osoba sa invaliditetom, podržavajući potrebu redovnog informisanja, potrebu konsultacija i potrebu zajedničkog djelovanja.
Imajući u vidu realnu snagu i postojeće kapacitete i iskustva naših organizacija, samo povezivanje onih organizacija koje su po svojim programskim opredjeljenjima i ciljevima orijentisane i opredijeljene ka osnaživanju osoba sa invaliditetom i njihovo ravnopravno uključivanje u sve društvene tokove može dovesti do promjene stanja i iznalaženja kvalitetnijih rješenja za najveći dio problema osoba sa invaliditetom.

Spajanjem ili bar tješnjim akcionim povezivanjem organizacija mogle bi se iskoristiti komparativne prednosti svake od njih i ublažiti njihovi nedostaci.
Moramo zajedno insistirati na stvaranju uslova za jednake mogućnosti sistemskim rješenjima, donošenjem takvih zakona koji će biti u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i ostalim međunarodnim dokumentima, odnosno koji će biti bazirani na nediskriminaciji i poštivanju ljudskih prava.

Saradnja i zajedničko djelovanje će zasigurno ponuditi nove pravce i koncepte promjena, usmjerene na poboljšanje života i prilika za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.
Postoji značajna potreba za razvojem čvrstih veza između srodnih organizacija civilnog društva i organizacija osoba sa invaliditetom u oba bh entiteta. Solidarnost između grupa na svim nivoima doprinosi njihovoj sposobnosti da utiču na javno mišljenje i političko vođstvo, kako bi udruživanjem resursa mogli povećati napore ka privlačenju podrške i ostvarili veći uticaj na pozitivne promjene.

Konstatovano je da postoji opravdana potreba i interes da se uspostavi zajednička struktura koja će moći artikulisati interes i izgraditi ili kreirati zajednički stav svih osoba sa invaliditetom neovisno od interesa države i provoditi i koordinirati aktivnosti na postizanju tog cilja.  Bez obzira na kom nivou se ostvaruju prava ima dosta pitanja i oblasti na kojima je bitno zajednički nastupati.
Zajednički, jedinstven nastup organizacija osoba sa invaliditetom na opštinskom, regionalnom, entitetskom ili državnom nivou je od ključne važnosti za uspjeh i svakako će olakšati realizaciju svih postavljenih ciljeva.
Mnoge organizacije koje okupljaju osobe sa najtežim invaliditetom su prepoznale ovu inicijativu i prihvatile navedene stavove te fomirale Uniju organizaciju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

2 3
4 6

Klikni na sliku za punu veličinu

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti