1

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)


  savez -   statut
 

S T A T U T
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
- prečišćeni tekst -

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja rad i djeluje pod nazivom:
Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez).
Skračeni naziv je SPODP FBiH.
Sjedište Saveza je u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 78.

Član 2.

Savez čine kantonalni, međuopćinski, općinski savezi i udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koji okupljaju osobe sa tjelesnim onesposobljenjem (u daljem tekstu: članice).
Članice Saveza su isključivo vanstranačke, multietničke, nevladine, otvorene i dobrovoljne organizacije.
Djelatnost Saveza je socijalno-humanitarna.
Po svom karakteru Savez je organizacija osoba sa tjelesnim onesposobljenjem.
Savez ostvaruje djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Savez ima pečat i štambilj.
Pečat Saveza je okruglog oblika, promjera 3 cm, sa tekstom: Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine - Sarajevo.
U sredini pečata je meñunarodni znak osoba sa onesposobljenjem.
Štambilj Saveza je pravougaonog oblika u čijem gornjem dijelu je napisan puni naziv i sjedište Saveza, a u donjem dijelu je ostavljen prostor za upisivanje podataka o prijemu i otpremi službenih akata.

Član 4.

Savez ima svojstvo pravnog lica.
Savez predstavljaju i zastupaju predsjednik Upravnog odbora i generalni sekretar.

Član 5.

Rad Saveza je javan.
Nosioci funkcija, ovlaštenja i poslova lično su odgovorni za obavljanje zadataka koje su preuzeli izborom na odreñenu funkciju ili imenovanjem na odgovarajuću dužnost.
Stručni, finansijski i drugi tekući poslovi obavljaju se u skladu sa Zakonom, pod uslovima i na način utvrñen ovim Statutom.
Upravni odbor Skupštine Saveza (u daljem tekstu: Upravni odbor) može utvrditi naknadu ili nagradu nosiocima pojedinih funkcija u Savezu


integralni tekst Statuta možete preuzeti ovdje:

- Statut Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize F BiH (PDF, 102KB)


Zakone možete preuzeti i čitati u programu ADOBE READER
Ukoliko nemate instatiliran ovaj program, možete ga preuzeeti (instalirati)
sa


(klikni na sliku)

Ako neki od linkova ne radi molimo Vas da nas obavijestite putem naše kontakt; e-mail adrese


 

 

na vrh