1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

01.12.2018. godine

3. DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM
(MDOI / IDPD)


s1

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom proglašeno je 1992. godine, rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3. Cilj je promovisanje prava i blagostanja osoba sa invaliditetom u svim sferama društva i razvoja i povećanje svijesti o stanju osoba sa invaliditetom u svakom aspektu političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života.
UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koja je usvojena 2006. godine, zasnovana na mnogim decenijama rada UN-a u oblasti invalidnosti, dodatno je unaprijedila prava i blagostanje osoba sa invaliditetom u implementaciji Agende o održivom razvoju iz 2030. godine i drugih međunarodnih razvojnih okvira, kao što je Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa, Povelja o uključivanju osoba sa invaliditetom u humanitarne akcije, Nova urbanistička Agenda i Aksijski program 'Adis Abeba' o finansiranju razvoja.

s2

Tema Međunarodnog dana ososba s invaliditeom (MDOS) / International Day of People with Disability /IDPD)  za  2018. godinu:

“Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti“

Ove godine tema se fokusira na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravičan i održiv razvoj kao dio Agende za održiv razvoj do 2030. godine. Agenda za održiv razvoj do 2030. godine sadrži značajne stavove za osobe s invaliditetom, uz načelo: "nikoga ne ostavljati iza sebe"
Osobe sa invaliditetom, kao korisnici i agenti promjena, mogu brzo pratiti proces prema inkluzivnom i održivom razvoju i promovisati otporno društvo za sve, uključujući, u svom kontekstu, smanjenja rizika od katastrofa, humanitarnih akcija i urbanog razvoja. Vlade, osobe sa invaliditetom i njihove reprezentativne organizacije, akademske institucije i privatni sektor trebaju raditi kao "tim" za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) .

Danas, svjetska populacija broji preko 7 milijardi ljudi. Više od jedne milijarde ljudi, ili oko 15 posto svjetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Od toga 80% živi u zemljama u razvoju.

Invaliditet je uslov ili funkcija koji se definiše kao osoba značajno ometena u odnosu na uobičajeni standard pojedinca svoje grupe. Termin se često koristi za pojedinačno funkcionisanje, uključujući fizičko oštećenje, senzorno oštećenje, kognitivno oštećenje, intelektualno oštećenje, mentalne bolesti i razne vrste hroničnih bolesti.
Osobe sa invaliditetom, "najveća svjetska manjina", imaju generalno lošije zdravlje, niže obrazovanje, manje ekonomske mogućnosti i veće stope siromaštva nego osobe bez invaliditeta. Ovo je uglavnom zbog nedostatka usluga koje su im dostupne (kao što su informacione i komunikacione tehnologije (ICT), pravda ili transport i mnoge prepreke sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Ove prepreke mogu imati različite oblike, uključujući i one koje se odnose na fizičko okruženje ili one koje proizlaze iz zakonodavstva ili politike, ili od društvenih stavova ili diskriminacije.

Osobe sa invaliditetom imaju mnogo veći rizik od nasilja:

 • Djeca sa invaliditetom imaju četiri puta veću vjerovatnoću da će doživjeti nasilje nego djeca bez invaliditeta.
 • Odrasli sa nekim oblikom ili nesposobnošću su 1,5 puta veće vjerovatnoće da budu žrtve nasilja od onih bez invaliditeta.
 • Odrasli sa problemom mentalnog zdravlja imaju, skoro, četiri puta veći od rizika od nasilja od onih bez invaliditeta.

Faktori koji utiču da osobe sa invaliditetom podliježu mnogo većem riziku od nasilja su stigma, diskriminacija i neznanje o invalidnosti, kao i nedostatak društvene i socijalne podrške koji treba da se brinu za ovu populaciju.

Inkluzivno društvo i razvoj

Dokazi i iskustvo pokazuju da kada su uklonjene barijere za njihovo uključivanje i osobe sa invaliditetom osnažene da u potpunosti učestvuju u društvenom životu, korist ima i njihova cjelokupna zajednica. Stoga su barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom šteta i društvu kao cjelini, a pristup je neophodan kako bi se postigao napredak i razvoj za sve.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) priznaje da postojanje barijera predstavlja centralnu komponentu invaliditeta. Prema Konvenciji, invaliditet je koncept koji se razvijao "koji proizilazi iz interakcije između osoba sa oštećenjem i stavova i ekoloških barijera koje ometaju njihovo puno i efikasno učešće u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima."

Pristupačnost i uključivanje osoba sa invaliditetom su osnovna prava priznata Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom i nisu samo ciljevi, nego i preduslovi za uživanje drugih prava. Konvencija (član 9, pristupačnost) nastoji omogućiti osobama sa invaliditetom da žive samostalno i da učestvuju u potpunosti u svim aspektima života i razvoja. Poziva države ugovornice da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi osigurali da osobe sa invaliditetom imaju pristup svim aspektima društva, na jednakoj osnovi sa drugima, kao i da identifikuju i eliminišu prepreke za pristupačnost.

Činjenice i brojke

 • Cca 7 milijardi ljudi = svjetska populacija
 • Preko milijardu ljudi na svijetu imaju neku vrstu invaliditeta, a to je 1 od 7!
 • Više od 100 miliona osoba sa invaliditetom su djeca
 • 80%  svih osoba sa invaliditetom živi u zemljama u razvoju
 • 50%  osoba sa invaliditetom ne može si priušti zdravstvenu zaštitu

Ove godine Generalni sekretar Ujedinjenih nacija pokreće prvi vodeći izveštaj o razvoju invalidnosti i realizaciji UN-ovog izvještaja o invalidnosti i razvoju u 2018. godini - realizovanje SDG-ova za i sa osobama sa invaliditetom, Izveštaj pruža osnovu za kreiranje politike za inkluzivnu politiku, implementaciju i praćenje i evaluaciju inkluzivnog, pristupačnog i održivog globalnog plana razvoja.
Komemoracija Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u sjedištu UN-a će okupiti države članice, subjekte UN, gradonačelnike, nacionalne i lokalne donosioce politike, organizacije civilnog društva, akademske institute i organizacije osoba sa invaliditetom kako bi razgovarali o napretku za inkluzivnim, pravednog i održivog razvoja, zajedno sa lansiranjem glavnog izvještaja generalnog sekretara o invalidnosti i razvoju koji će se izdati u sklopu obilježavanja Dana.

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVITKA (Sustainable Development Goals - SDG)

Ciljevi održivog razvoja su osnova za postizanje bolje i održive budućnosti za sve. Oni se bave globalnim izazovima sa kojima se suočavamo, uključujući i one koji se odnose na siromaštvo, nejednakost, klimu, degradaciju životne sredine, prosperitet, mir i pravdu. Ciljevi se međusobno povezuju i kako nikoga ne bi izostavili, a važno je da se postigne svaki od ciljeva do 2030, kako je predviđeno 'Agendom 2030'.

Cilj 1: Bez siromaštva
Ekonomski rast mora biti inkluzivan da bi se obezbjedilo održivo poslovanje i promovisala jednakost. Donirajte ono što ne koristite - 863 miliona ljudi živi u krajnjem siromaštvu

Cilj 2: Bez gladi – nulta stopa gladnihu svijetu
Sektor hrane i poljoprivrede nudi ključna rješenja za razvoj i ključan je za eliminaciju gladi i siromaštva u svijetu. Izbjegavajte bacanje hrane. Više od 1/3 svjetske hrane se baci ili neiskoristi!

Cilj 3: Dobro zdravlje i blagostanje
Osiguranje zdraviog života i promovisanje dobrobiti za sve starosne dobi je od suštinskog značaja za održivi razvoj. Cijepite svoju obitelj kako bi ih zaštitili i poboljšali javno zdravlje

Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje
Sticanje kvalitetnog obrazovanja je osnova za poboljšanje života ljudi i održivog razvoja.  Pomozite djeci u vašoj zajednici da se školuju i uče.

Cilj 5: Ravnopravnost polova
Rodna ravnopravnost nije samo osnovno ljudsko pravo, već je neophodna osnova za mirni, prosperitetni i održiv svet. Prestanite koristiti seksistički jezik i ponašanje.

Cilj 6: Čista voda i sanitacija
Čista, pristupačna voda za sve je suštinski dio svijeta u koji želimo da živimo. Izbjegavajte pretjerano trošenje, rasipanje, vode. Čista voda je potrebna za više od 40% svjetske populacije.

Cilj 7: pristupačna i čista energija
Energija je ključna za skoro svaki veliki izazov i priliku. Koristite samo energetski učinkovite aparate i žarulje

Cilj 8: Dostojan rad i ekonomski rast
Održivi ekonomski rast će zahtijevati od društva da se stvore uslovi koji omogućavaju ljudima da imaju kvalitetne poslove. Kupujte od firmi koje imaju progresivnu politiku zaštite životne sredine i ljudskih prava svojih zaposlenika.

Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
Ulaganja u infrastrukturu su presudna za postizanje održivog razvoja. Razmislite o inovativnim, novim, načinima ponovne upotrebe starog materijala (reciklirani materijali)

Cilj 10: Smanjene nejednakosti
Da bi se smanjile nejednakosti, politike bi trebale biti u principu univerzalne, vodeći računa o potrebama ugroženih i marginaliziranih populacija. Podignite glas protiv diskriminacije bilo kojeg oblika.

Cilj 11: Održivi gradovi i zajednice
Nastojati da u budućnost postoje gradovi koji pružaju mogućnosti za sve, sa pristup osnovnim uslugama, energija, stanovanje, prijevoz i još mnogo toga. Npr. biciklom, šetnjom ili korištenjem javnih prijevoznih sredstava pomažete da zrak u našim gradovima bude čist.

Cilj 12: Obezbjediti obrasce održive potrošnje i proizvodnje
Održiva potrošnja i proizvodnja se odnose na promovisanje resursa i energetske efikasnosti, održivu infrastrukturu i pružanje pristupa osnovnim uslugama, ekološkim i pristojnim poslovima i boljem kvalitetu života za sve. Implementacija održive potrošnje pomaže u postizanju ukupnih planova razvoja, smanjuje ekonomske, ekološke i socijalne troškove, jača ekonomsku konkurentnost i smanjuje siromaštvo. Koristite recikliranje papira, plastike, stakla i aluminija

Cilj 13: Klimatska akcija
Klimatske promjene su globalni izazovi koji utječu na svakoga, posvuda. Pravovremeno obrazujte mlade ljude o klimatskim promjenama kako bi ih uputili na njihov značaj.

Cilj 14: Život u vodi – 'vodeni'svijet'
Pažljivo upravljanje sa svim vodama koje su globalni resurs, jer voda je ključna karakteristika održive budućnosti. Izbjegavajte korištenje i bacanje plastičnih vrećica, kako bi rijeke i okeani bili sigurni i čisti.

Cilj 15: Život na kopnu
Održivo upravljajte šumama i ostalim biljkama, borite se protiv dezertifikacije (degradacija tla u područjima suhe, polushe i vlažne klime), zaustavite i degradiranje zemljišta zaustavljanjem gubitka biodiverziteta (raznolikosti živog svijeta na planeti). Npr. posadite stablo i dajte svoj doprinos zaštiti okoliša.

Cilj 16: Mir, pravda i jake institucije
Pristup pravdi za sve i izgradnja efikasnih, odgovornih institucija na svim nivoima.Koristite svoje pravo da izaberete najbolje vođe, političare, u vašoj zemlji i lokalnoj zajednici da bi ostvarili ovaj cilj.

Cilj 17: Partnerstva za ciljeve
Revitalizacija globalnog partnerstva za održivi razvoj. Uspješna Agenda za održivi razvoj zahtijeva partnerstva između vlada, privatnog sektora i civilnog društva. Ova inkluzivna partnerstva zasnovana na principima i vrijednostima, zajedničkoj viziji i zajedničkim ciljevima koji postavljaju ljude i planetu u centar, neophodni su na globalnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Prijedlog kako obilježiti MDOI u vašoj lokalnoj zajednici

 • Obilježavanje  3. decembra pruža mogućnosti za saradničke i inkluzivne sadržaje od strane svih sudionika - vlade, sistema UN, civilnog društva i udruženja, saveza,  osoba s invaliditetom - da se usredotoče na pitanja koja se odnose na uključivanje osoba s invaliditetom u društvo i razvoj, kao korisnici i sudionici promjena.
 • Održite forume, javne diskusije  i informativne kampanje u svrhu podrške temama IDPD /MDOI za 2018.godinu kako bi razmotrili i dijelili načine uključivanja i osnaživanja osoba svih sposobnosti u razvojne programe s ciljemu potpunog uključenja u lokalnim zajednicama.
 • Planirajte i organizujte nastupe svugdje kako biste proslavili doprinos osoba s invaliditetom kao aktivnih sudionika promjena u zajednicama u kojima žive. Promovišite osobe s invaliditetom stvaranjem prilika da im pomognete da ostvare svoj potencijal, bilo da se radi o muzici, sportu, akademskoj zajednici ili međuljudskim vještinama.
 • Glavni fokus je praktična akcija za ostvarivanje ciljeva Dana za osobe s invaliditetom i lokalnih zajednica. Istaknite najbolje prakse i razmislite o davanju preporuka političkim liderima, firmama, akademskim institucijama, kulturnim centrima i drugima.

"Recite nam! 
Ako obilježavate Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u svojoj zajednici, a željeli biste podijeliti inovativnu ideju koja uključuje i druge zainteresirane strane, kao što su vaše vlade, agencija UN-a, udruženja osoba s invaliditetom i druge NVO, informišite nas o tome. Mi ćemo predstaviti vašu ideju na našim web stranicama informisati i potaknuti druge da učine isto" - Molimo pošaljite Vaše ideje na e-mail: enable@un.org

s3

 

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti