PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

24.04.2017. godine

ODRŽANA 14. REDOVNA SKUPŠTINA
SAVEZA PARAPLEGIČARA i OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVIN

Dana 05. aprila 2017. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali hotela „Hollywood“ u Sarajevu na Ilidži, održana je XIX redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, a kojoj je prethodila sjednica Upravnog odbora Saveza. Skupština je radila u kvorumu.

a1

Nakon usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine Saveza, jednoglasno i bez primjedbi usvojen je Izvještaj o radu Saveza za 2016. godinu.
Izvještaj o radu za prošlu godinu, uz materijale koji su zastupnici dobili, prezentiran je dodatno slajd-projekcijom (Power Point) i obuhvatio je:

  • Naziv programske aktivnosti
  • Procjenu o izvršenju
  • Izvor verifikacije
  • Procjenu učinka aktivnosti
  • Izvor finansiranja aktivnosti

Prikazanu prezentaciju Izvještaja zastupnici su posebno ocijenili veoma pozitivno.

U okviru diskusije, zastupnici su izrazili zadovoljstvo radom Saveza u prošloj godini i saradnjom sa udruženjima. Istaknuto  je da su svi organi i služba Saveza u 2016. godini, radili  u skladu sa zakonom, propisima koji reguliraju rad organizacija osoba sa invaliditetom i u skladu sa Statutom Saveza. Naglašeno je nekoliko velikih i značajnih aktivnosti koje je Savez imao u prethodnoj, izvještajnoj  godini svog rada, kao što su uspješno organizovano tradicionalno Međunarodno otvoreno prvenstvo i XIII sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Sarajevu,  te posebno objava  tri broja časopisa „Paraplegija i Mi“ koji priprema i izdaje Savez.

Održana je Konferencija „Diskriminacija i osobe sa invaliditetom“, te 'Okrugli sto' na kojem su učestvovali lideri udruženja, na temu: “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja - članica Saveza”
Prezentirana je i informacija o saradnji Saveza sa Institucijom Ombudsmena BiH i Specijalni izvještaj pod nazivom „Pristupačnost radnih prostora zakonodavnih tijela u BiH osobama sa invaliditetom“.

s2

Zastupnici Skupštine su  informisani i o realizaciji Projekta ERASMUS, u koji se uključio naš Savez. U cilju edukacije u Sloveniji održan je Seminar pod nazivom 'Povezivanje mladih za sigurnost prometa na cestama' koji je podržao ''Erasmus+'' (obrazovni program Evropske zajednice). Učesnici seminara bili su mlade osobe sa invaliditetom (žrtve saobraćajne nesreće) te volonteri, aktivisti  u svojim zemljama koji rade na osvještavanju mladih u pogledu bezbjednosti u saobraćaju. Tim koji je predstavljao BiH bili su članovi Saveza,  koji su u stanju paraplegije i kvadriplegije:
Almedina Čamdžić, Bešir Bečić i Draženko Tubak sa asistentima - volonterima koji se bave pitanjem sigurnosti u saobraćaju.

Potom su skupštinskim zastupnicima prezentirani Izvještaj Nadzornog odbora i Financijski izvještaj za 2016. godinu, te Program rada, sa operativnim planom za 2017, i Finansijski plan Saveza za 2017. godinu koji su, nakon kraće diskusije, jednoglasno usvojeni.

Vođena je diskusija o novoj evidenciji članstva u Savezu, predstojećim 14. sportskim igrama koje će se ove godine održati u Zenici i drugi aktuelnim pitanjima.
Posebno je napomenuto da će u ovoj godini Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH u saradnji sa Vijećem organizacija osoba sa invaliditetom FBiH (VOOSI FBiH) raditi na izradi i donošenju posebnog „ZAKONA O ORGANIZACIJAMA OSI“ kojim bi se na jedinstven način regulisao položaj, status i reprezentativnost organizacija koje predstavljaju i zastupaju interese OSI. Zakonom bi trebalo jasno odrediti koja udruženja mogu imati status organizacije OSI i koji uslovi se moraju ispuniti. Aktivnost je u skladu s „Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2016–2021“.

s3

Nakon Skupštine organizovan je zajednički ručak i druženje.

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti