PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

24.04.2017. godine

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PREPORUKA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA
BOSNE I HERCEGOVINE IZ SPECIJALNOG IZVJEŠTAJA POD NAZIVOM

"PRISTUPAČNOST RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA
U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA SA INVALIDITETOM"


s1

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su, u skladu sa odredbom člana 2 stav 3 Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, s ciljem unapređenja prava osoba sa invaliditetom predviđenih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom odlučili sprovesti istragu o (ne)postojanju arhitektonskih barijera u zgradama koje koriste
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i skupštine kantona.

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ombudsmeni) su postupajući po podnesenim žalbama osoba sa invaliditetom prepoznali postojanje sistemskog problema u fizičkoj pristupačnosti objektima, posebno objektima u kojima se obavljaju javna ovlaštenja. Brojnost institucija u Bosni u Hercegovini koje vrše javna ovlaštenja je predijelilo Ombudsmene da istraživanje u prvoj fazi fokusiraju isključivo na zakonodavna tijela, polazeći od činjenice da su zakonodavna tijela, kroz donošenje zakona, kreatori politika u Bosni i Hercegovini koje trebaju integrisati i obavezati na implementaciju međunarodnih standarda ljudskih prava.

Polazeći od principa odgovornosti i transparentnosti koji su obavezujući za sve organe vlasti, a koji između ostalog sadrže i obavezu javnog izvještavanja, Ombudsmeni su odlučili da kroz pismenu korespondenciju sa nadležnim organima prikupe informacije o prilagođenosti objekata za pristup osobama sa invaliditetom. U izradi Specijalnog izvještaja pod nazivom: ,,Pristupačnost radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini osobama sa invaliditetom“, broj P-12/16 (u daljem tekstu: Specijalni izvještaj), Ombudsmeni su koristili isključivo dostavljena izjašnjenja nadležnih organa, ne sumnjajući u njihovu vjerodostojnost jer se radi o organima koji vrše javna ovlaštenja i koji su obavezni javnosti dostavljati tačne i potpune podatke.

Praćenje realizacije preporuka iz Specijalnog izvještaja izvršeno na način da su pozvani predstavnici Udruženja paraplegičara koji su zajedno sa predstavnicima Ombudsmena Bosne i Hercegovine na licu mjesta utvrđivali postojanje arhitektonskih barijera, te davali svoje prijedloge i komentare isključivo na osnovu svojih potreba. S tim u vezi, utvrđivanje stanja u poslovnim prostorijama obuhvatilo je:

 • pristup zgradi u kojoj su smještena zakonodavna tijela,
 • pristup skupštinskim salama u kojima se održavaju sjednice,
 • pristup govornicama u salama za sjednice,
 • raspoloživost parking mjesta za osobe sa invaliditetom (parking mjesta koja su u vlasništvu zakonodavnih tijela) i
 • prilagođenost toaleta osobama sa invaliditetom.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine iskazuju zahvalnost udruženjima osoba sa invaliditetom i njihovim predstavnicima, koji su doprinijeli utvrđivanju stanja na terenu:

 • Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH
 • Informativni centar ,,Lotos“ Tuzla
 • Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske
 • Udruženje djece i roditelja sa posebnim potrebama, Orašje
 • Udruga osoba sa invaliditetom ,,Utjeha”, Široki Brijeg
 • Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije cerebralne paralize Zenica
 • Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i ostalih vidnih tjelesnih oštećenja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
 • Udruženje paraplegičara Unsko-sanskog kantona
 • Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona 10, Livno
 • Udruženje paraplegičara, Mostar...

Banja Luka, decembar 2016. godine

Integralni „Izvještaj o realizaciji preporuka Ombudsmena“ možete preuzeti ovdje:

“PRISTUPAČNOST RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA
U BOSNI I HERCEGOVINI OSOBAMA SA INVALIDITETOM”

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti