PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

14..12.2017. godine

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH
KONFERENCIJA O PROMOVISANJU PRAVA i PODIZANJE SVIJESTI
O PITANJIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, 14. decembra 2017. godine u sali hotela Hollywood – Ilidža, Konferenciju na temu: Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba s invaliditetom.

s1

Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja – članica Saveza, kao drugi posjetioci i gosti koji su pozvani od strane organizatora.

Među gostima je bio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, kao i Ahmet Baljić, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH.

Konferenciju je otvorio profesor. dr. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, kratkim uvodnim govorom o svrsi i cilju organizovanja Konferencije, tj. o uvijek aktuelnoj temi koja se odnosi na promovisanje prava i podizanja svijesti osoba s invaliditetom.

Nakon otvaranja Konferencije i uvodne riječi, prisutnima se obratio Milan Dunović, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pozdravio sve prisutne, zahvalio se na pozivu da prisustvuje Konferenciji i u kratkom izlaganju osvrnuo se na položaj osoba s invaliditetom u našem društvu naglašavajući da treba mnogo više pažnje posvetiti osobama s invaliditetom, tj. njihovom položaju u društvu i ravnompravnom tretmanu  sa svim ostalim građanima. Podržao je održavanje konferencije i temu iste, smatrajući da je to dobar način da se privuče pažnja javnosti i nadležnih društvenih institucija na probleme koje imaju osobe s invaliditetom.

Potom je slijedila je vizuelna prezentacija časopisa „Paraplegija i MI“, brojevi 10 i 11, koji izdaje Savez. Prezentator je bio Mirsad Imamović, član redakcije časopisa.

s2

Prema programu Konferencije, nakon prezentacije  časopisa 'Paraplegija i Mi', izlaganje je imala Saliha Đuderija, pomoćnica ministrice, iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Gospođa Đuderija je upoznala prisutne o učešću bh.delegacije na zasjedanju UN Komiteta, koju su sačinjavali predstavnici saveza osoba s invaliditetom iz oba bh.entiteta i predstavnici najviših državnih i entiteskih organa vlasti-nadležnih ministarstava.
s3Gospođa Đuderija, kao šef bh.delegacije, je prisutnima govorila o bh. prezentaciji 'Izvještaja o provođenju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini' pred predstavnicima Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom, na kojem se predstavnici Komiteta UN postavljali mnogobrojna pitanja o provođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom i općem stanju i položaju ove populacije u našoj državi.
Đuderija je naglasila da je delegacija naše države objektivno i argumentovano  odgovarala na sva postavljena pitanja, posebno naglašavajući da u Bosni Hercegovini postoji sistemska diskriminacija između osoba s invaliditetom po osnovu uzroka/okolnosti nastanka invaliditeta (rvi, civilne žrtve rata i civilni invalidi), kao i veliki problem pristupačnosti objektima i javnom prijevozu, te inkluziji.
Upoznala je prisutne da je Komitet UN bio zadovoljan dijalogom i datim odgovorima i pohvalio Bosnu i Hercegovinu, kao Državu potpisnicu, zbog reprezentativnog sastava delegacije, što je navedeno i u Uvodu 'Zaključnih razmatranja sa preporukama  o inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine' koje je Komitet UN usvojio na svom 17. Zasjedanju.

Savez Paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH je pripremio i izdao brošuru pod naslovom "Zaključna razmatranja i preporuke o provođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u  Bosni i Hercegovini“ na osnovu' Zaključnih razmatranja o inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine' koje je usvojio Komitet UN za prava osoba s invaliditetom.

Konferencija je nastavljena izvještajem o analizi akata o ostvarivanju prava na ortopedska pomagala u kantonima Federacije BiH. Analiza je rađena studiozno i na osnovu validne dokumentacije, za sve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine i pokazala je poražavajuće rezultate s obzirom na različite zakonske regulative za obim i ostvarivanje prava na ortopedska pomagala, jer se ta prava drastično razlikuju između kantona, iako postoji 'Jedinstvena lista' na Federalnom nivou ali kantoni, u čijoj je nadležnosti ova zakonodavna oblast, nisu svoje  zakonske akte uskladili sa federalnim propisima. Konstatovano je da su prava na ortopedska pomagala najbolje riješena u Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu, dok su osobe s invaliditetom u najgorem položaju, po pitanju ortopedskih pomagala, u Posavskom, Goraždanskom i Livanjskom Kantonu. Ovu analizu su uradili Elvira Bešlija i Albert Dodik, a prezentirao je Albert Dodik, saradnik na projektu.

Prema programu Konferencije slijedeće izlaganje je imao profesor dr. Mirsad Muftić koji je obradio temu „Moderni aspekti u pristupu rehabilitaciji osoba sa onesposobljenjem“ .
Profesor Muftić se osvrnuo i na termin 'ortopedska pomagala', uobičajen u našem društvu, a koji se u modernom svijetu više ne koristi jer ne odgovara realnom stanju. Naglasio je da se u svijetu umjesto ortopedska pomagala koristi termin 'funkcionalna pomagala' što je adekvatan naziv za sva pomagala koja koriste osobe s invaliditetom bilo kojeg oblika.

Nakon 'kafe pauze' Konferencija je nastavljenja vrlo zanimljivim izlaganjem profesorice Jadranke Kolenović – Đapo, dr. psihologije, na temu „Razbijanje psiholoških otpornosti: Poučni primjeri–živi u skladu s tim“. Izlaganje je bilo zanimljivo sa aspekta sadržaja i svima pristupačnog načina izlaganja profesorice Kolenović-Đapo, i izazvala je veoma pozitivne reakcije prisutnih.

s4

Zadnja tema Konferencije je bila „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“, a izlagač je bila Nejra Šabić predstavnica Fonda. U njemnom izlaganju prisutni su, ukratko, upoznati sa razlogom i svrhom osnivanja ovog Fonda, početnim rezultatima i današnjim dostignućima koja su značajno napredovala i koja su danas na zavidnom nivou u oblasti zapošljavanja osoba s invaliditetom uz pomoć Fonda. Također, prisutni su upoznati i sa mogućnostima i načinima kako mogu dobiti pomoć od Fonda čiji su planovi i cilj da, u okviru svojih mogućnosti, maksimalno pomognu svim osobama s invaliditetom prilikom zapošljavanja i samozapošljavanja. Cilj Fonda je da broj osoba s invaliditetom, koji koriste pomoć Fonda, bude veći svake naredne godine.

Potom je otvorena diskusija u kojoj je učestvovala nekolicina prisutnih koje je najviše zanimalo pitanje izjednačavanja obima i prava na ortopedska pomagala u kantonima, kao i korištenje sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Konferencija je medijski praćena od strane Federalne TV, što je za osobe s invaliditetom značajano, jer na taj način sva tematska izlaganja su prezentirana i široj javnosti i nisu ostala samo u 'okviru' sale u kojoj je  ista održana.

Nakon završetka diskusije priređen je ručak i zakuska-"švedski stol" za sve prisutne na Konferenciji.

Konferencija je protekla na zadovoljstvo svih prisutnih u radnom, drugarskom i opuštenom ambijentu, a svi prisutni su imali mogućnost da uzmu časopis 'Paraplegija i MI', brojeve 11 i 12, kao i brošuru „Zaključna razmatranja i preporuke o provođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u  Bosni i Hercegovini“
koji su im bili na raspolaganju u konferencijskoj sali.

6 7 8
s02 s11 s05

klikni na sliku za originalnu veličinu

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti